Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000047/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000047/2017

Opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000047/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, for S&D-Gruppen
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, for PPE-Gruppen

Procedure : 2017/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000047/2017
Indgivne tekster :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Vedtagne tekster :

Kommissionen understregede ved begyndelsen af sin nuværende mandatperiode, at det er nødvendigt at opretholde og udbygge et stærkt og højeffektivt industrielt fundament for EU's indre marked og at bringe industriens andel af EU's BNP – i øjeblikket 16 % – tilbage til 20 % senest i 2020. På dette grundlag har Kommissionen forpligtet sig til at takle industriens problemer og systematisk strømline industriens konkurrenceevne i forhold til samtlige større politiske initiativer. Derfor er der blevet fokuseret på behovet for en klar EU-strategi, der støtter en modernisering og transformering af industrien, på flere forskellige politiske og institutionelle niveauer.

På denne baggrund bedes Kommissionen oplyse følgende:

1. Kan Kommissionen skitsere, hvilke konkrete politiske resultater der er blevet opnået ved at integrere industriens konkurrenceevne ind i EU's politik?

2. Hvordan agter Kommissionen at reagere i lyset af industriens stadig mere afsvækkede rolle i den samlede samfundsøkonomi på den ene side og de kritiske udfordringer, som Europa står over for, på den anden side? Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at imødegå de faktorer, der har indvirkning på den europæiske industris globale konkurrenceevne?

3. Hvordan agter Kommissionen at besvare kravet om, at der skal foretages en vurdering af konsekvenserne af at integrere industripolitikken i EU's strategisk initiativer, og at der skal forelægges en holistisk industripolitisk EU-strategi med tilhørende handlingsplan? Har Kommissionen til hensigt at indarbejde et initiativ i sit arbejdsprogram for 2018?

4. Hvilke supplerende ændringer kan der foretages i EU's institutionelle samfundsregulering på det industripolitiske område for at sikre en langt mere koordineret strategisk tilgang og en effektiv implementering af integration af konkurrenceevne inden for alle politiske områder?

5. Målsætningen om, at industrien senest i 2020 skal tegne sig for 20 % af EU's BNP, bliver tydeligvis en stor udfordring i lyset af de langsigtede økonomiske perspektiver. Vil Kommissionen overveje at justere denne målsætning og supplere den med 2030-målsætningerne på det klima- og energipolitiske område for at styre industripolitikken i det kommende årti?