Διαδικασία : 2017/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000047/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Συζήτηση :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 193kWORD 19k
1 Ιουνίου 2017
O-000047/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000047/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στην αρχή της τρέχουσας θητείας της, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί μια ισχυρή βιομηχανική βάση με υψηλές επιδόσεις για την εσωτερική αγορά της ΕΕ και να επανέλθει το ποσοστό της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 16%, στο 20% έως το 2020. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς της βιομηχανίας και θα ενσωματώσει συστηματικά τη διάσταση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας σε όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής της. Συνεπώς, έχει επισημανθεί σε διάφορα πολιτικά και θεσμικά επίπεδα η ανάγκη για μια σαφή ενωσιακή στρατηγική που θα στηρίξει τον εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας.

Με βάση τα παραπάνω:

1. Θα μπορούσε η Επιτροπή να παρουσιάσει συνοπτικά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της διάστασης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην πολιτική της ΕΕ;

2. Υπό το φως του φθίνοντα ρόλου της βιομηχανίας στο σύνολο της οικονομίας αφενός, και των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αφετέρου, πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή; Ποια μέτρα θα λάβει για να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας;

3. Πώς θα ανταποκριθεί η Επιτροπή στα αιτήματα να παράσχει αξιολόγηση του αντικτύπου που είχε η ενσωμάτωση της βιομηχανικής πολιτικής στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και να υποβάλει μια ολιστική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ σε συνδυασμό με το αντίστοιχο σχέδιο δράσης; Πρόκειται να συμπεριλάβει σχετική πρωτοβουλία στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018;

4. Στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, ποιες περαιτέρω αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν στη θεσμική διακυβέρνηση της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί μια πολύ πιο συντονισμένη στρατηγική προσέγγιση και η αποτελεσματική εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής;

5. Η επίτευξη του στόχου η βιομηχανία να αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2020 θα αποτελέσει σαφώς μεγάλη πρόκληση, δεδομένων των μακροπρόθεσμων οικονομικών τάσεων. Ως εκ τούτου, προκειμένου ο εν λόγω στόχος να υπαγορεύσει τη βιομηχανική πολιτική κατά την επόμενη δεκαετία, προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής του και συμπλήρωσής του με τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια για το 2030;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου