Parlamentin kysymys - O-000047/2017Parlamentin kysymys
O-000047/2017

Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys O-000047/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, S&D-ryhmän puolesta
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, PPE-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/2732(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000047/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Hyväksytyt tekstit :

Komissio korosti kuluvan toimikautensa alussa, että on tarpeen säilyttää ja lujittaa vahvaa ja erittäin suorituskykyistä teollisuuspohjaa EU:n sisämarkkinoita varten ja nostaa teollisuuden osuus EU:n BKT:sta nykyisestä 16 prosentista jälleen 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämän perusteella komissio on sitoutunut tarttumaan teollisuuden huolenaiheisiin ja sisällyttämään järjestelmällisesti teollisuuden kilpailukyvyn kaikkiin sen tärkeimpiin poliittisiin aloitteisiin. Eri politiikanaloilla ja institutionaalisilla tasoilla on painotettu, että teollisuuden nykyaikaistamisen ja muutoksen tukemiseen tarvitaan selkeää EU:n strategiaa.

Edellä esitetyn perusteella esitämme seuraavat kysymykset:

1. Voiko komissio kertoa, mitä konkreettisia tuloksia on saavutettu teollisuuden kilpailukyvyn sisällyttämisestä EU:n politiikkaan?

2. Ottaen huomioon yhtäältä teollisuuden aseman heikkenemisen koko taloudessa ja toisaalta unionin edessä olevat vakavat haasteet, miten komissio aikoo reagoida? Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa ottaakseen huomioon eurooppalaisten teollisuuden globaaliin kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät?

3. Miten komissio aikoo vastata pyyntöihin, jotka koskevat arviointia vaikutuksista teollisuuspolitiikan sisällyttämisestä EU:n strategisiin aloitteisiin ja kokonaisvaltaisen EU:n teollisuuspolitiikan strategian ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman esittämistä? Aikooko komissio sisällyttää asiaa koskevan aloitteen vuoden 2018 työohjelmaansa?

4. Mitä muita teollisuuspolitiikkaa koskevaan EU:n institutionaaliseen ohjaukseen liittyviä muutoksia voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin saada aikaan entistä koordinoidumpi lähestymistapa ja toteuttaa tehokkaasti kilpailukyvyn sisällyttäminen kaikkiin politiikanaloihin?

5. Teollisuuden osuuden kasvattaminen 20 prosenttiin EU:n BKT:sta vuoteen 2020 mennessä on mitä ilmeisimmin erittäin haasteellinen tavoite, kun otetaan huomioon pitkän aikavälin taloudelliset suuntaukset. Harkitseeko komissio näin ollen mukauttaa tätä tavoitetta täydentää sitä vuoteen 2030 mennessä saavutettaviksi asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti voidakseen ohjata teollisuuspolitikkaa seuraavana vuosikymmenenä?