Parlamento klausimas - O-000047/2017Parlamento klausimas
O-000047/2017

ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000047/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, S&D frakcijos vardu
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2017/2732(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000047/2017
Pateikti tekstai :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Priimti tekstai :

Dabartinės kadencijos pradžioje Komisija pabrėžė poreikį išlaikyti ir stiprinti solidžią didelio našumo pramoninę bazę ES vidaus rinkai ir iki 2020 m. padidinti pramonės dalį ES BVP, kuri šiuo metu sudaro 16 proc., kad ji vėl pasiektų 20 proc.; Remdamasi šiuo pagrindu Komisija įsipareigojo spręsti pramonės problemas ir sistemingai įtraukti pramonės konkurencingumo skatinimą į visas pagrindines politines iniciatyvas. Taigi skirtingais politiniais ir instituciniais lygmenimis buvo pabrėžiama, kad reikalinga aiški ES strategija, kuri remtų pramonės modernizavimą ir pertvarkymą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau:

1. Ar galėtų Komisija apžvelgti konkrečius rezultatus, kurių buvo pasiekta integruojant pramonės konkurencingumą į ES politikos sritis?

2. Atsižvelgiant į apskritai mažėjančią pramonės vaidmenį bendroje ekonomikoje, viena vertus, ir, kita vertus, į kritinius uždavinius, su kuriais susiduria Europa, kaip Komisija ketina reaguoti? Kokių veiksmų ketina imtis Komisija, siekdama reaguoti į veiksnius, kurie daro poveikį Europos pramonės konkurencingumui pasaulyje?

3. Kaip Komisija atsakys į raginimus pateikti pramonės konkurencingumo integravimo į ES strategines iniciatyvas poveikio vertinimą ir parengti ES pramonės politikos strategiją kartu su atitinkamu veiksmų planu? Ar ši iniciatyva bus įtraukta į jos 2018 m. darbo programą?

4. Pramonės politikos srityje, kokių dar ES institucinio valdymo pokyčių reikėtų imtis siekiant užtikrinti labiau koordinuotą strateginį požiūrį ir veiksmingą konkurencingumo integravimo į visas politikos sritis įgyvendinimą?

5. Akivaizdu, kad bus labai sunku pasiekti nustatyto tikslo, kad iki 2020 m. pramonė sudarytų 20 proc. ES BVP, turint mintyje dabartines ekonomikos tendencijas. Taigi, norint, kad ES ateinančiu dešimtmečiu taptų pramonės politikos lydere, ar Komisija ketina apsvarstyti šio tikslo pakeitimą, kad jį papildytų 2030 m. klimato ir energetikos tikslai?