Parlementaire vraag - O-000047/2017Parlementaire vraag
O-000047/2017

Werken aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000047/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie

Procedure : 2017/2732(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000047/2017
Ingediende teksten :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Aangenomen teksten :

Aan het begin van haar huidige mandaat onderstreepte de Commissie dat de sterke en goed presterende industriële basis voor de interne markt van de EU moet worden gehandhaafd en zelfs versterkt en het percentage dat de industrie vormt van het bbp van de EU – momenteel 16 % – tot 2020 weer op het niveau van 20 % moet worden gebracht. Op grond daarvan heeft de Commissie toegezegd de zorgen van de industrie aan te pakken en stelselmatig het concurrentievermogen van de industrie in te bedden in elk van haar belangrijkste beleidsinitiatieven. De noodzaak van een heldere EU-strategie ter ondersteuning van de modernisering en transformatie van de industrie is dan ook op verschillende beleids- en institutionele niveaus benadrukt.

Gezien het bovenstaande:

1. Kan de Commissie aangeven welke concrete resultaten er zijn geboekt door het concurrentievermogen van de industrie in te bedden in het EU-beleid?

2. Hoe zal de Commissie reageren op enerzijds de slinkende rol van de industrie in de hele economie en anderzijds de kritieke uitdagingen waarvoor Europa zich gesteld ziet? Welke maatregelen zal zij nemen om zich te wapenen tegen de factoren die het mondiale concurrentievermogen van de Europese industrie aantasten?

3. Hoe zal de Commissie reageren op verzoeken om een effectbeoordeling uit te voeren van de inbedding van industriebeleid in de strategische initiatieven van de EU en om een holistische beleidsstrategie voor het industriebeleid van de EU in te dienen met een bijbehorend actieplan? Zal zij een initiatief opnemen in haar werkprogramma voor 2018?

4. Welke veranderingen kunnen er op het vlak van industriebeleid verder nog worden doorgevoerd in de institutionele governance van de EU om te komen tot een veel beter gecoördineerde strategische benadering en een doeltreffende tenuitvoerlegging van de inbedding van het concurrentievermogen in alle beleidsterreinen?

5. De doelstelling dat de industrie uiterlijk in 2020 goed moet zijn voor 20 % van het bbp van de EU is duidelijk een grote uitdaging, gezien de economische tendensen op de lange termijn. Zal de Commissie, om het industriebeleid het volgende decennium binnen te loodsen, overwegen deze doelstelling aan te passen en aan te vullen met de klimaat- en energiedoelen voor 2030?