Pytanie poselskie - O-000047/2017Pytanie poselskie
O-000047/2017

Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000047/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, w imieniu grupy S&D
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, w imieniu grupy PPE

Procedura : 2017/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000047/2017
Teksty złożone :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Teksty przyjęte :

Na początku bieżącego okresu sprawowania mandatu Komisja podkreślała potrzebę utrzymania i rozbudowania silnej i wysoce wydajnej bazy przemysłowej w ramach rynku wewnętrznego UE, a także potrzebę podniesienia udziału przemysłu w PKB Unii Europejskiej z obecnych 16% do 20% w roku 2020. Na tej podstawie Komisja zobowiązała się do podjęcia problemów sygnalizowanych przez przedstawicieli przemysłu oraz do systematycznego uwzględniania kwestii konkurencyjności przemysłu w ramach wszystkich najważniejszych inicjatyw politycznych. W związku z tym na różnych szczeblach politycznych i instytucjonalnych podkreśla się potrzebę jasnej strategii UE na rzecz modernizacji i transformacji przemysłu.

W związku z powyższym Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Komisja może przedstawić zarys konkretnych wyników osiągniętych dzięki uwzględnianiu kwestii konkurencyjności przemysłu w polityce UE?

2. Jak Komisja zamierza reagować w obliczu podupadającej roli przemysłu w gospodarce jako takiej z jednej strony oraz wielkich wyzwań, przed jakimi stoi Europa, z drugiej strony? Jakie działania Komisja zamierza podjąć w reakcji na czynniki mające wpływ na globalną konkurencyjność europejskiego przemysłu?

3. W jaki sposób Komisja zamierza odpowiedzieć na apele o dokonanie oceny wpływu uwzględniania polityki przemysłowej w ramach strategicznych inicjatyw UE oraz o przedstawienie holistycznej strategii na rzecz polityki przemysłowej UE wraz z odpowiednim planem działania? Czy program prac na rok 2018 będzie obejmował jakąś inicjatywę?

4. Jakich dalszych zmian można dokonać w unijnym zarządzaniu instytucjonalnym w dziedzinie polityki przemysłowej, aby zagwarantować bardziej skoordynowane podejście strategiczne oraz skutecznie wdrożyć zasadę uwzględniania kwestii konkurencyjności we wszystkich obszarach polityki?

5. Z uwagi na długofalowe trendy gospodarcze cel polegający na tym, aby do roku 2020 udział przemysłu w PKB Unii Europejskiej wyniósł 20%, będzie z pewnością ogromnym wyzwaniem. Czy wobec tego z myślą o wiodącej roli w polityce przemysłowej w kolejnym dziesięcioleciu Komisja zamierza rozważyć możliwość dostosowania tego celu i uzupełnienia go o cele klimatyczne i energetyczne, które należy zrealizować do roku 2030?