Parlamentná otázka - O-000047/2017Parlamentná otázka
O-000047/2017

Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe

Otázka na ústne zodpovedanie O-000047/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, v mene skupiny S&D
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, v mene skupiny PPE

Postup : 2017/2732(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000047/2017
Predkladané texty :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Prijaté texty :

Komisia na začiatku svojho súčasného mandátu zdôraznila, že je potrebné zachovať a posilniť silnú a vysokovýkonnú priemyselnú základňu pre vnútorný trh EÚ a zvýšiť podiel priemyslu na HDP EÚ do roku 2020 zo súčasných 16 % opäť na 20 %. Na základe toho sa Komisia zaviazala, že bude riešiť problémy priemyslu a systematicky do všetkých svojich hlavných politických iniciatív začleňovať konkurencieschopnosť priemyslu. Potreba jasnej stratégie EÚ podporujúcej modernizáciu a transformáciu priemyslu bola preto zdôraznená na rôznych politických a inštitucionálnych úrovniach.

Vzhľadom na uvedené:

1. Môže Komisia načrtnúť, aké konkrétne výsledky sa dosiahli začlenením konkurencieschopnosti priemyslu do politiky EÚ?

2. Ako bude Komisia reagovať na situáciu, keď na jednej strane upadá význam priemyslu v hospodárstve ako celku, ale na druhej strane stojí Európa pred kritickými výzvami? Aké kroky prijme ako reakciu na faktory ovplyvňujúce globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu?

3. Ako zareaguje Komisia na výzvy, aby poskytla hodnotenie vplyvu začlenenia priemyselnej politiky do strategických iniciatív EÚ a predložila celostnú stratégiu priemyselnej politiky EÚ spolu s príslušným akčným plánom? Zahrnie do svojho pracovného programu na rok 2018 takúto iniciatívu?

4. Aké ďalšie zmeny inštitucionálneho riadenia EÚ by sa mohli prijať v oblasti priemyselnej politiky, aby sa zabezpečil koordinovanejší strategický prístup a efektívne vykonávanie začlenenia konkurencieschopnosti do všetkých politických oblastí?

5. Vzhľadom na dlhodobé hospodárske trendy je zrejmé, že bude veľmi ťažké splniť cieľ zvýšenia podielu priemyslu na HDP EÚ do roku 2020 na 20 %. Zváži preto Komisia s ohľadom na usmerňovanie priemyselnej politiky v ďalšom desaťročí možnosť, že tento cieľ upraví a doplní ho cieľmi v oblasti klímy a energie do roku 2030?