Förfarande : 2017/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000047/2017

Ingivna texter :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Debatter :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 95kWORD 16k
1 juni 2017
O-000047/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000047/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, för S&D-gruppen
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, för PPE-gruppen

 Angående: Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa
 Svar i kammaren 

I början av sitt innevarande mandat betonade kommissionen behovet av att upprätthålla och förstärka en stark och högpresterande industriell bas för EU:s inre marknad och att återföra industrins andel av EU:s BNP (för närvarande 16 %) till 20 % senast 2020. Kommissionen har på denna basis lovat att ta sig an industrins farhågor och att systematiskt integrera industrins konkurrenskraft i alla sina centrala politiska initiativ. Behovet av en tydlig EU-strategi till stöd för industrins modernisering och omvandling har därför uppmärksammats på olika politiska och institutionella nivåer.

Mot denna bakgrund har vi följande frågor:

1. Kan kommissionen redogöra för vilka konkreta resultat som har uppnåtts till följd av integreringen av industrins konkurrenskraft i EU:s politik?

2. Hur kommer kommissionen att agera i ljuset av industrins minskande roll för ekonomin i stort å ena sida och de kritiska utmaningar Europa står inför å andra sidan? Vilka åtgärder kommer den att vidta för att hantera de faktorer som påverkar den europeiska industrins globala konkurrenskraft?

3. Hur kommer kommissionen att bemöta uppmaningarna att utvärdera konsekvenserna av integreringen av industripolitiken i EU:s strategiska initiativ och lägga fram en övergripande strategi för EU:s industripolitik tillsammans med en handlingsplan? Kommer kommissionen att inkludera ett initiativ i sitt arbetsprogram för 2018?

4. Vilka ytterligare ändringar skulle kunna göras i EU:s institutionella styrning på området för industripolitiken för att säkerställa en mer samordnad strategi och ett effektivt genomförande av integreringen av konkurrenskraften i alla politikområden?

5. Målet att industrin ska stå för 20 % av EU:s BNP senast 2020 kommer utan tvekan att bli en stor utmaning med tanke på de långsiktiga ekonomiska tendenserna. Kommer kommissionen därför för att kunna leda industripolitiken under kommande årtionde att överväga att anpassa detta mål och komplettera det med 2030 års klimat- och energimål?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy