Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 16k
2 юни 2017 г.
O-000048/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000048/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Относно: Признаване на периоди на училищно образование в чужбина

Благодарение на статута на пребиваване на техните семейства и на програмите за обмен в рамките на средното образование, учениците се ползват от мобилност в ЕС. Въпреки това правото на свободно движение на учениците и техните семейства не е официално признато, което възпрепятства тяхната мобилност. Всъщност учебните периоди в чужбина на учениците се признават само в следните случаи: 1) ако са финансирани по програма „Еразъм+“, и 2) в няколко държави членки, в зависимост от националното законодателство. Положителният пример, даден от тези държави членки, би трябвало да бъде приет като модел, който да се следва.

Настоящата ситуация възпрепятства трудовата мобилност на родителите и означава, че не се използва в достатъчна степен огромният потенциал на мобилността с учебна цел в ранна възраст, за да се популяризира европейското гражданство и да се подпомага придобиването на междукултурни умения.

Как възнамерява Комисията да се погрижи за това, държавите членки да гарантират свобода на движение на онези семейства, които променят местопребиваването си заедно с децата си в училищна възраст, както и за онези ученици, които имат желание да прекарат учебен период в чужбина?

Как Комисията възнамерява да използва за тази цел текущи инициативи като Новата европейска програма за умения и препоръката на Съвета относно валидиране на неформалното и самостоятелното учене?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност