Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000048/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000048/2017

Anerkendelse af skoleuddannelsesperioder i udlandet

2.6.2017

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000048/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

Skoleelever udøver mobilitet i EU, når deres familie har bopæl i udlandet, og når de deltager i udvekslingsprogrammer på sekundærtrinnet. Skoleelevers og de tilhørende familiers ret til fri bevægelighed er imidlertid ikke officielt anerkendt, hvilket hindrer deres mobilitet. Faktisk bliver skoleelevers uddannelsesperioder i udlandet kun anerkendt: 1) hvis de bliver finansieret via Erasmus+ og 2) i nogle få medlemsstater på grundlag af national lovgivning. Disse medlemsstaters positive eksempel bør fungere som et forbillede for andre medlemsstater.

Denne situation stiller sig hindrende i vejen for forældrenes frie bevægelighed som arbejdskraft, hvilket betyder, at man ikke i tilstrækkelig grad udnytter det enorme potentiale for indlæring af mobilitet i en ung alder, hvor det er muligt at fremme europæisk medborgerskab og formidle interkulturelle færdigheder.

Hvordan agter Kommissionen at sikre, at medlemsstaterne garanterer fri bevægelighed for de familier, som skifter bopæl sammen med deres skolesøgende børn, og for skoleelever, som ønsker at tilbringe en uddannelsesperiode i udlandet?

Hvordan agter Kommissionen at udnytte igangværende initiativer som f.eks. den nye dagsorden for færdigheder i Europa og Rådets henstilling om validering af ikkeformel og uformel læring med dette mål for øje?