Parlamento klausimas - O-000048/2017Parlamento klausimas
O-000048/2017

Laiko, kurį moksleiviai praleidžia mokydamiesi užsienyje, pripažinimas

2.6.2017

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000048/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

Moksleiviai judėjimo ES galimybėmis gali naudotis dėl jų šeimos nariams suteikiamo gyventojo statuso ir vidurinės mokyklos mainų programų. Vis dėlto laisvo moksleivių ir jų šeimos narių judėjimo teisė nėra pripažįstama oficialiai ir dėl to kyla kliūčių jų judumui. Faktiškai moksleivių mokymosi užsienyje laikas pripažįstamas tik 1) jeigu jiems buvo skirtas finansavimas pagal programą „Erasmus+“ ir 2) kai kuriose valstybėse narėse, priklausomai nuo nacionalinės teisės aktų. Šių valstybių narių rodomas teigiamas pavyzdys turėtų būti sektinas.

Esama padėtis trikdo tėvų, kaip darbuotojų, judumą ir reiškia, kad nepakankamai išnaudojamas didžiulės jaunuolių judumo mokymosi tikslais galimybės skatinti Europos pilietiškumą ir padėti įgyti tarpkultūrinių įgūdžių.

Kokių veiksmų planuoja imtis Komisija, kad valstybės narės užtikrintų judėjimo laisvę šeimoms, keičiančioms gyvenamąją vietą kartu su mokyklinio amžiaus vaikais, taip pat moksleiviams, pageidaujantiems pasimokyti užsienyje?

Kaip Komisija šiuo tikslu planuoja panaudoti esamas iniciatyvas, pvz., Nauja įgūdžių darbotvarkę ir Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo?