Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 16k
2 juni 2017
O-000048/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000048/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Betreft: Erkenning van studie in het buitenland

Dankzij het status van ingezetene van hun families en de uitwisselingsprogramma's voor middelbare scholen kunnen leerlingen van mobiliteit binnen de EU genieten. Het recht op vrijheid van beweging van leerlingen en hun families is echter niet officieel erkend, waardoor hun mobiliteit wordt beperkt. De studieperioden van leerlingen in het buiteland worden alleen erkend als 1) zij worden gefinancierd in het kader van Erasmus+ en 2) in een aantal lidstaten, afhankelijk van de nationale wetgeving. Het positieve voorbeeld van deze lidstaten moet als model worden gebruikt.

Deze situatie belemmert de arbeidsmobiliteit van ouders. Hierdoor wordt het enorme potentieel van leermobiliteit op jonge leeftijd om Europees burgerschap te bevorderen en interculturele vaardigheden te verwerven onderbenut.

Hoe is de Commissie van plan ervoor te zorgen dat de lidstaten de vrijheid van beweging garanderen voor families die hun woonplaats willen wijzigen en voor hun kinderen van schoolgaande leeftijd alsook voor leerlingen die een studieperiode in het buitenland willen doorbrengen?

Hoe is de Commissie van plan lopende initiatieven hiertoe te gebruiken, zoals de nieuwe agenda voor vaardigheden en de aanbeveling van de Raad betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid