Întrebare parlamentară - O-000048/2017Întrebare parlamentară
O-000048/2017

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

2.6.2017

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000048/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

Datorită statutului de rezident al familiilor lor și programelor de schimb din învățământul secundar, elevii pot beneficia de mobilitate în UE. Cu toate acestea, dreptul la libera circulație a elevilor și familiilor lor nu este recunoscut în mod oficial, ceea ce îngreunează mobilitatea acestora. În realitate, perioadele de studiu în străinătate ale elevilor sunt recunoscute doar: 1) în cazul în care acestea sunt finanțate prin programele Erasmus + și 2) într-un număr redus de state membre, în funcție de legislațiile naționale. Exemplul pozitiv oferit de către aceste state membre ar trebui să fie luat drept model de urmat.

Această situație îngreunează mobilitatea forței de muncă a părinților și indică faptul că potențialul enorm al mobilității în scop educațional la o vârstă fragedă cu scopul de a promova cetățenia europeană și de a contribui la dobândirea competențelor interculturale este utilizată în mod insuficient.

Cum intenționează Comisia să se asigure că statele membre garantează libera circulație a familiilor care își schimbă locul de reședință, împreună cu copiii lor de vârstă școlară, precum și pentru elevii care doresc să petreacă o perioadă de studiu în străinătate?

Cum intenționează Comisia să utilizeze inițiativele aflate în derulare, cum ar fi Noua agendă pentru competențe în Europa și Recomandarea Consiliului privind validarea învățării non-formale și informale, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv?