Postup : 2017/2725(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000049/2017

Předložené texty :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 194kWORD 19k
6. června 2017
O-000049/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000049/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Martina Werner, za skupinu S&D
Dario Tamburrano, za skupinu EFDD
Michèle Rivasi, za skupinu Verts/ALE
Neoklis Sylikiotis, za skupinu GUE/NGL

 Předmět: Odškodnění za nesprávné označení výrobků spojených se spotřebou energie
 Odpověď na plenárním zasedání 

Během nedávných jednání v souvislosti s nařízením o označování energetické účinnosti štítky vyjednávací tým Parlamentu usiloval o to, aby byla do textu nařízení zahrnuta zvláštní ustanovení vztahující se na spotřebitele, kteří si kupují výrobky spojené se spotřebou energie, jejichž skutečná energetická náročnost a vliv na životní prostředí jsou v porovnání s údaji vykázanými na energetickém štítku vyšší. Parlament ve svém postoji zohlednil skutečnost, že v rámci dvouleté lhůty stanovené směrnicí 99/44/ES není vždy možné odhalit nesprávnou energetickou třídu a že škoda, která spotřebiteli může plynout z nadbytečné spotřeby energie, by taktéž měla být pojímána jako újma. Z těchto důvodů Parlament považoval za vhodné zahrnout ustanovení, jímž se dodavatelům uloží po odškodnit spotřebitele v případě takové neshody, a navrhl tato nápravná opatření:

– uvést výrobek do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím bezplatné výměny za rovnocenný výrobek, který odpovídá energetické třídě uvedené na původním, nevyhovujícím výrobku, a

– poskytnout vyrovnání za dodatečnou energii spotřebovanou v době, která uplynula od zakoupení výrobku. Toto odškodnění by mělo být založeno na rozdílu mezi průměrnou spotřebou energetické třídy na etiketě a skutečnou energetickou třídou tohoto výrobku.

Nehledě na to se však nepodařilo dosáhnout s členskými státy dohody, ani nebyla o této otázce učiněna zmínka v konečném znění právního předpisu, které bylo předběžně dohodnuto mezi orgány EU. Komise nicméně v této věci vydala následující prohlášení, které bylo připojeno k dohodě:

„V rámci současného úsilí o rozhodnější prosazování harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků by se Komise měla zabývat otázkou, zda lze za účelem řešení potenciálních finančních ztrát, které mohou spotřebitelům vzniknout z důvodu nesprávného označení výrobků nebo jejich větší energetické náročnosti a vlivu na životní prostředí v porovnání s tímto označením, řešit odškodnění spotřebitelů v případě nesouladu s energetickou třídou uvedenou na štítku.“

S ohledem na výše uvedené skutečnosti:

– Mohla by Komise podrobněji rozvést konkrétní opatření, jež má v úmyslu učinit pro to, aby splnila svůj závazek, a představit pro tato opatření časový harmonogram?

– Kdy bude toto šetření dokončeno a má Komise za to, že je stávající legislativní rámec dostatečný?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí