Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000049/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000049/2017

Αποζημίωση για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που φέρουν λανθασμένη επισήμανση

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000049/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Neoklis Sylikiotis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2017/2725(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000049/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000049/2017 (B8-0320/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων σχετικά με τον κανονισμό για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου ζήτησε να περιληφθούν ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του θέματος των καταναλωτών που αγοράζουν συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, των οποίων η πραγματική ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση είναι κατώτερη από αυτή που αναγράφεται στην ενεργειακή επισήμανση. Το Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η εσφαλμένη ενεργειακή κατηγορία μπορεί να μην ανακαλύπτεται πάντα εντός της διετούς προθεσμίας που θεσπίζει η οδηγία 99/44/ΕΚ καθώς και ότι η ζημία που υφίσταται ο καταναλωτής θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει την υπερβολική ενέργεια που καταναλώθηκε από το προϊόν. Για τους λόγους αυτούς, το Κοινοβούλιο έκρινε σκόπιμο να περιληφθεί μια διάταξη που απαιτεί από τους προμηθευτές να αποζημιώνουν τους καταναλωτές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και πρότεινε ότι τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα θα ήταν δυνατό να εξετασθούν:

– να υπάρξει συμμόρφωση του προϊόντος μέσω, δωρεάν, αντικατάστασης με ισοδύναμο προϊόν που αντιστοιχεί στην ενεργειακή κατηγορία που εμφανιζόταν ότι ανήκε το αρχικό, μη συμμορφούμενο προϊόν, και

– να δοθεί αποζημίωση για την πρόσθετη ενέργεια που καταναλώθηκε για την περίοδο που μεσολάβησε από την αγορά. Η αποζημίωση αυτή πρέπει να βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της μέσης κατανάλωσης της ενεργειακής κατηγορίας που αναγράφονταν στην επισήμανση και της πραγματικής ενεργειακής κατηγορίας του προϊόντος.

Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με τα κράτη μέλη, και δεν έγινε καμία αναφορά στο τελικό κείμενο της νομοθεσίας που έχει συμφωνηθεί προσωρινά μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ωστόσο, η Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με αυτό το ζήτημα, η οποία προσαρτήθηκε στη συμφωνία:

«Λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων προσπαθειών της με στόχο να ενισχυθεί η επιβολή της εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ένωσης για τα προϊόντα, η Επιτροπή - προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές οικονομικές απώλειες από τους καταναλωτές λόγω λανθασμένης επισήμανσης προϊόντων ή κατώτερης ενεργειακής και περιβαλλοντικής επίδοσης από ό,τι επισημαίνεται - θα πρέπει να διερευνήσει εάν είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης στους καταναλωτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όσον αφορά την ενεργειακή κατηγορία που εμφανίζεται στην ετικέτα.»

Υπό το φως των ανωτέρω:

– Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω τα ακριβή μέτρα που προτίθεται να λάβει, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τις ενέργειες αυτές, προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή της;

– Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή και θεωρεί η Επιτροπή ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές;