Menetlus : 2017/2725(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000049/2017

Esitatud tekstid :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 16k
6. juuni 2017
O-000049/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000049/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Martina Werner, fraktsiooni S&D nimel
Dario Tamburrano, fraktsiooni EFDD nimel
Michèle Rivasi, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Neoklis Sylikiotis, fraktsiooni GUE/NGL nimel

 Teema: Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest
 Vastus täiskogul 

Äsja toimunud läbirääkimistel energiatõhususe märgistust käsitleva määruse üle soovis parlamendi läbirääkimisrühm lisada konkreetsed sätted olukordade kohta, kus tarbijad on ostnud energiamõjuga tooteid, mille tegelik energia- ja keskkonnatõhusus on energiamärgisel näidatust väiksem. Parlamendi seisukoht tugines asjaolul, et energiaklassi ebaõigsus ei pruugi alati ilmsiks tulla direktiivis 99/44/EÜ kehtestatud kaheaastase tähtaja jooksul ning et tarbijatele põhjustatud kahju võib hõlmata ka toote poolt liigselt tarbitud energiat. Seetõttu pidas parlament asjakohaseks lisada sätte, mis kohustab tarnijaid maksma selliste mittevastavuste korral tarbijatele hüvitist, ning tegi ettepaneku kaaluda järgmiste kaitsemeetmete kasutuselevõtmist:

– toode tuleb viia nõuetega vastavusse asendamise teel, pakkudes tasuta samaväärset toodet, millel on sama energiaklass, mis oli näidatud esialgsel, mittevastaval tootel, ning

– tuleb maksta hüvitist täiendava energia eest, mida on toote ostmisest alates kasutatud. Hüvitis peaks põhinema märgisel näidatud energiaklassiga toote keskmise energiatarbimise ja toote tegeliku energiaklassi vahel.

Sellegipoolest ei olnud võimalik liikmesriikidega kokkuleppele jõuda ja institutsioonide poolt esialgselt kokku lepitud õigusakti lõplikus tekstis seda ei mainitud. Komisjon on siiski teinud antud küsimuses järgmise avalduse, mis on lisatud kokkuleppele:

„Pidades silmas eesmärki tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise parandamine, peaks komisjon uurima, kas saaks ette näha hüvitise maksmise tarbijatele juhul, kui on tegemist toote mittevastavusega märgisel esitatud energiaklassile, et lahendada võimalikke olukordi, kus tarbijad kannavad rahalist kahju seetõttu, et tooted on valesti märgistatud või nende energia- ja keskkonnatõhusus on märgisel näidatust väiksem.“

Eelnevat arvesse võttes on küsimused järgmised.

– Kas komisjon võiks täpsustada, milliseid konkreetseid meetmeid kavatsetakse selle lubaduse täitmiseks võtta, ja esitada nende meetmete ajakava?

– Millal uurimine lõpule viiakse ja kas komisjon peab olemasolevat õigusraamistikku piisavaks?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika