Nós Imeachta : 2017/2725(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000049/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Díospóireachtaí :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 100kWORD 17k
6 Meitheamh 2017
O-000049/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000049/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Martina Werner, thar ceann an Ghrúpa S&D
Dario Tamburrano, thar ceann an Ghrúpa EFDD
Michèle Rivasi, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE
Neoklis Sylikiotis, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL

 Ábhar: Cúiteamh i leith táirgí a bhaineann le fuinneamh a bhfuil lipéadú contráilte déanta orthu
 Freagra sa suí iomlánach 

Le linn na caibidlíochta le déanaí maidir le rialachán an lipéadaithe éifeachtúlachta fuinnimh, d’fhéach foireann chaibidlíochta Pharlaimint na hEorpa le forálacha sonracha a chur san áireamh a rachadh i ngleic le ceist na dtomhaltóirí a cheannaíonn táirgí atá bainteach le fuinneamh, a bhfuil an fhíorfheidhmíocht fuinnimh agus comhshaoil atá acu níos ísle ná an fheidhmíocht atá léirithe ar an lipéad fuinnimh. Cuireadh san áireamh i seasamh na Parlaiminte nach ndéantar aicme mhícheart fuinnimh a thabhairt faoi deara i gcónaí laistigh de theorainn ama an dá bhliain a bunaíodh le Treoir 99/44/CE agus go bhféadfaí an bharraíocht fuinnimh a d'ídigh an táirge a áireamh freisin sa damáiste don tomhaltóir. Mar gheall ar na cúiseanna sin, mheas an Pharlaimint go raibh sé cuí go gcuirfí san áireamh foráil a cheanglódh ar sholáthraithe tomhaltóirí a chúiteamh dá dtarlódh a leithéid de neamh-chomhréireachta agus mhol an Pharlaimint go bhféadfaí na réitigh seo a leanas a shamhlú:

– táirge a thabhairt chun comhréireachta trí tháirge nua coibhéiseach a chomhfhreagraíonn don aicmiúchán fuinnimh a léiríodh ar an gcéad táirge neamhchomhlíontach, a chur ina ionad, saor in aisce, agus

– cúiteamh a chur ar fáil ar an bhfuinneamh breise a ídíodh sa tréimhse ama atá caite ó ceannaíodh an táirge. Ba cheart an cúiteamh sin a bhunú ar an difríocht idir meánleibhéal ídithe an aicmiúcháin fuinnimh a léirítear ar an lipéad agus fíoraicmiúchán fuinnimh an táirge.

Mar sin féin, ní raibh sé indéanta teacht ar chomhaontú leis na Ballstáit, agus ní dhearnadh aon tagairt i dtéacs deiridh na reachtaíochta a comhaontaíodh idir na hinstitiúidí go sealadach. Tá ráiteas déanta ag an gCoimisiúin ar an ábhar seo, áfach, atá i gceangal leis an gcomhaontú:

“I bhfianaise na n-iarrachtaí atá á ndéanamh le tamall aige forfheidhmiú reachtaíocht an Aontais maidir le comhchuibhiú táirgí a threisiú, ba cheart don Choimisiún – d'fhonn caillteanas airgid a d'fhéadfadh baint do thomhaltóirí de dheasca lipéadú contráilte a bheith ar tháirge nó feidhmíocht fuinnimh agus comhshaoil táirge a bheith níos ísle ná an fheidhmíocht atá tugtha ar an lipéadú – ba cheart dó féachaint cad is féidir a dhéanamh ó thaobh cúiteamh a fháil do thomhaltóirí i gcás nach bhfuil aicme fuinnimh táirge i gcomhréir leis an aicme fuinnimh atá tugtha ar an lipéadú.”

I bhfianaise na nithe sin:

– An bhféadfadh an Coimisiún tuilleadh sonraí a thabhairt maidir leis na bearta beachta atá beartaithe aige, amchlár dá leithéid de bhearta san áireamh, ar mhaithe lena ghealltanas a chomhlíonadh?

– Cén uair a chríochnófar an t-imscrúdú sin agus an dóigh leis an gCoimisiún gur leor an creat reachtaíochta atá ann faoi láthair?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais