Förfarande : 2017/2725(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000049/2017

Ingivna texter :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Debatter :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 16k
6 juni 2017
O-000049/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000049/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Martina Werner, för S&D-gruppen
Dario Tamburrano, för EFDD-gruppen
Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen
Neoklis Sylikiotis, för GUE/NGL-gruppen

 Angående: Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter
 Svar i kammaren 

Under de nyliga förhandlingarna om förordningen om energieffektivitetsmärkning försökte parlamentets förhandlingsgrupp införa särskilda bestämmelser för konsumenter som inhandlar energirelaterade produkter vilkas verkliga energi- och miljöprestanda är lägre än vad energimärkningen visar. Parlamentets ståndpunkt tog hänsyn till att den inkorrekta energiklassen inte alltid upptäcks inom den tvåårsgräns som fastställts i direktiv 99/44/EG och att skadan för konsumenten även kan omfatta den överskottsenergi som produkten förbrukat. An dessa skäl ansåg parlamentet att det vore lämpligt att infoga en bestämmelse som ålägger leverantörer ska kompensera konsumenterna i fall av sådan bristande överensstämmelse och föreslog att följande åtgärder skulle kunna komma i fråga:

– Att få en produkt att överensstämma genom att kostnadsfritt ersätta den med en likvärdig produkt som motsvarar den energiklass som visas på den icke överensstämmande originalprodukten.

– Att erbjuda kompensation för den ytterligare energi som förbrukats under den tidsperiod som förflutit sedan inköpet. Denna kompensation bör grundas på skillnaden mellan den genomsnittliga förbrukningen inom den energiklass som anges på märkningen och produktens verkliga energiklass.

Emellertid gick det inte att nå någon överenskommelse med medlemsstaterna och ingen hänvisning gjordes i den slutliga lagstiftningstexten som institutionerna preliminärt har enats om. Men kommissionen har gjort följande uttalande i frågan, vilket bifogats överenskommelsen:

”Med tanke på dess pågående insatser för att stärka genomförandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter bör kommissionen, för att ta itu med konsumenternas potentiella ekonomiska förluster till följd av felaktigt märkta produkter eller lägre energi- och miljöprestanda än vad märkningen visar, undersöka om konsumenterna kan kompenseras vid fall av bristande efterlevnad avseende den energiklass som visas på etiketten.”

Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

– Skulle kommissionen kunna uttala sig närmare om de konkreta åtgärder den avser att vidta, däribland en tidplan för sådana åtgärder, i syfte att göra allvar av sina planer?

– När kommer denna utredning att slutföras och anser kommissionen att det befintliga regelverket är tillräckligt?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy