Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 18k
9 юни 2017 г.
O-000051/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000051/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Относно: Програмата на ЕС "Гаранция за младежта"

Европейската сметна палата наскоро изтъкна факта, че програмата на ЕС „Гаранция за младежта“, която беше създадена с цел намаляване на младежката безработица, не отговори на очакванията.

Финансиране от ЕС в размер на общо 6,4 милиарда евро беше заделено за програмата в периода 2014 – 2020 г., но в доклад на Европейската сметна палата се посочва приблизителна оценка, според която е необходим бюджет в размер от 21 милиарда евро с цел да се помогне на всяка безработно лице в Европа на възраст под 25 години.

Комисията подчертава, че е налице лек спад в младежката безработица, но горчивата действителност е, че всъщност дългосрочната младежка безработица нараства. Стажове, които не водят до никакъв резултат, както и временни договори доведоха до данни за младежката безработица, които скриват действителните мащаби на проблема.

С оглед на горепосоченото, възнамерява ли Комисията:

– да засили финансирането на програмата на ЕС „Гаранция за младежта“ с допълнителна финансова помощ от бюджета на ЕС и от Европейския социален фонд (ЕСФ)?

– да поясни определението за „висококачествено“ предложение за работа с цел да гарантира, че дружествата не злоупотребяват с програмата, за да използват младите хора като източник на евтина работна ръка?

– да усъвършенства събирането на данни и системите за наблюдение и докладване за програмата, като извърши оценка на въздействието, в която се посочват очакваните разходи и ползи във връзка с програмата?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност