Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 19k
9. června 2017
O-000051/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000051/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Předmět: Program záruk EU pro mladé lidi

Evropský účetní dvůr (EÚD) nedávno poukázal na skutečnost, že program záruk EU pro mladé lidi, který měl radikálně snížit nezaměstnanost mladých lidí, nesplnil očekávání.

Celkově bylo na tento program na období 2014—2020 z finančních prostředků EU vyhrazeno 6,4 miliard EUR, avšak zpráva EÚD odhaduje, že bude potřeba rozpočet ve výši 21 miliard EUR, aby bylo možné pomoct každé nezaměstnané osobě v Evropě mladší 25 let.

Komise zdůrazňuje, že došlo k mírnému snížení nezaměstnanosti mladých lidí, ale že tvrdou skutečností zůstává, že dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí je na vzestupu. Nikam nevedoucí stáže a dočasné pracovní smlouvy stojí za hodnotami míry nezaměstnanosti, které zakrývají skutečný rozsah problému.

Má Komise, s ohledem na výše uvedené, v úmyslu:

– zvýšit financování programu záruk EU pro mladé lidi dodatečnou finanční pomocí z rozpočtu EU a Evropského sociálního fondu (ESF)?

– vyjasnit definici „vysoce kvalitní“ nabídky práce s cílem zajistit, aby společnosti nezneužívaly tohoto systému k využívání mladých lidí jako zdroje levné pracovní síly?

– zlepšit shromažďování dat a systém monitorování a podávání zpráv v rámci tohoto programu tím, že provede posouzení dopadu, které určí jeho předpokládané náklady a přínosy?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí