Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 195kWORD 18k
9. juni 2017
O-000051/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000051/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Om: EU's ungdomsgarantiprogram

Den Europæiske Revisionsret har for nylig påpeget, at EU's ungdomsgarantiprogram, der havde til formål at reducere ungdomsarbejdsløsheden i betydelig grad, ikke lever op til forventningerne.

Der blev afsat i alt 6,4 mia. EUR til finansiering af programmet i perioden 2014-2020, men en rapport fra Revisionsretten henviser til et skøn, ifølge hvilket der kræves et budget på 21 mia. EUR for at hjælpe alle arbejdsløse under 25 år i Europa.

Kommissionen understreger, at der har været et mindre fald i ungdomsarbejdsløsheden, men den barske realitet er, at ungdomsarbejdsløsheden på lang sigt stiger. Praktikophold, der ikke fører til noget, og midlertidige kontrakter har frembragt tal for ungdomsarbejdsløsheden, som camouflerer problemets sande omfang.

Agter Kommissionen i betragtning af ovenstående

– at øge finansieringen af EU's ungdomsgarantiprogram kraftigt med yderligere finansiel bistand fra EU-budgettet og Den Europæiske Socialfond (ESF)?

– at præcisere definitionen på et jobtilbud af "høj kvalitet" for at sikre, at virksomhederne ikke udnytter ordningen til at anvende unge som en kilde til billig arbejdskraft?

– at forbedre indsamlingen af data og kontrol- og indberetningssystemet for programmet ved at foretage en konsekvensanalyse med angivelse af de forventede fordele og omkostninger ved programmet?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik