Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 19k
9 Ιουνίου 2017
O-000051/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000051/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Θέμα: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) επεσήμανε πρόσφατα ότι οι προσδοκίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία», στόχος του οποίου ήταν η μείωση της ανεργίας των νέων, δεν εκπληρώθηκαν.

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από ευρωπαϊκά κονδύλια είχε προβλεφθεί συνολικό ποσό ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, ωστόσο έκθεση του ΕΕΣ υποδεικνύει εκτίμηση, βάσει της οποίας απαιτείται προϋπολογισμός ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χορηγηθεί βοήθεια σε όλους τους ανέργους στην Ευρώπη ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει μεν σημειωθεί ελαφρά μείωση της ανεργίας των νέων, αλλά η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η μακροπρόθεσμη ανεργία των νέων έχει αυξηθεί. Λόγω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης χωρίς προοπτικές και συμβάσεων ορισμένου χρόνου προκύπτουν στοιχεία για την ανεργία των νέων που αποκρύπτουν την πραγματική κλίμακα του προβλήματος.

Βάσει των παραπάνω, προτίθεται η Επιτροπή:

– να αυξήσει τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εγγύηση για τη νεολαία» με επιπλέον οικονομική βοήθεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ);

– να αποσαφηνίσει τον ορισμό της «ποιοτικής» προσφοράς εργασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες δεν θα εκμεταλλεύονται το πρόγραμμα για να χρησιμοποιούν νέους ανθρώπους ως πηγή φθηνού εργατικού δυναμικού;

– να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων και το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για το πρόγραμμα μέσω της διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων για τον προσδιορισμό του αναμενόμενου κόστους και οφέλους;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου