Parlamendi esitatud küsimused
PDF 190kWORD 19k
9. juuni 2017
O-000051/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000051/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Teema: ELi noortegarantii programm

Euroopa Kontrollikoda rõhutas hiljuti asjaolu, et ELi noortegarantii programm, mille eesmärgiks oli noorte töötuse määra alandamine, ei ole ootusi täitnud.

Aastateks 2014–2020 on programmile ELi vahenditest eraldatud kokku 6,4 miljardit eurot, kuid Euroopa Kontrollikoja aruandes osutatakse hinnangule, mille kohaselt on tarvis 21 miljardi euro suurust eelarvet, et aidata iga alla 25-aastast töötut inimest Euroopas.

Komisjon rõhutab, et noorte töötuse määr on veidi vähenenud, kuid karm reaalsus on see, et noorte pikaajalise töötuse määr on kasvamas. Tööpraktika, mis ei vii kuhugi, ja ajutiste lepingute tulemuseks on sellised noorte töötuse näitajad, mis ei kajasta probleemi tegelikku ulatust.

Kas komisjonil on eeltoodut arvesse võttes kavas:

– suurendada ELi noortegarantii programmi rahastamist täiendava rahalise abiga ELi eelarvest ja Euroopa Sotsiaalfondist?

– muuta selgemaks nn kvaliteetse töökoha pakkumise määratlus, et tagada, et ettevõtted ei kasutaks programmi raames noori ära odava tööjõu allikana?

– parandada programmi jaoks andmete kogumist ja selle järelevalve- ja aruandlussüsteemi, teostades mõjuhinnangu, millega täpsustatakse programmi eeldatavaid kulusid ja tulusid?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika