Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 190kWORD 19k
9. kesäkuuta 2017
O-000051/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000051/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Aihe: EU:n nuorisotakuuohjelma

Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi äskettäin, että nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi perustettu nuorisotakuuohjelma ei ole vastannut odotuksia.

Ohjelmaa varten varattiin EU:ssa vuosille 2014–2020 yhteensä 6,4 miljardia euroa, mutta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainitaan arvio, jonka mukaan rahoitusta tarvittaisiin 21 miljardia euroa, jotta voitaisiin auttaa kaikkia alle 25-vuotiaita työttömiä Euroopassa.

Komissio korostaa, että nuorisotyöttömyys on vähentynyt jonkin verran, mutta synkkä tosiasia on, että nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lisääntymässä. Harjoittelut, jotka eivät johda mihinkään, ja määräaikaiset työsopimukset ovat tuottaneet nuorisotyöttömyyslukuja, jotka kätkevät ongelman todellisen laajuuden.

Kun otetaan huomioon edellä esitetty, aikooko komissio

– kasvattaa EU:n nuorisotakuuohjelman rahoitusta EU:n talousarviosta ja Euroopan sosiaalirahastosta annettavalla lisätuella?

– selventää, mitä tarkoitetaan ”laadukkaiden” työpaikkojen tarjoamisella, jotta voidaan varmistaa, että yritykset eivät hyväksikäytä ohjelmaa ja käytä nuoria halpana työvoimana,

– parantaa ohjelman tiedonkeruuta sekä sen seuranta- ja raportointijärjestelmää suorittamalla vaikutuksenarviointi, jossa esitetään ohjelman odotetut kustannukset ja hyödyt?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö