Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 19k
2017 m. birželio 9 d.
O-000051/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000051/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Tema: ES jaunimo garantijų programa

Europos Audito Rūmai neseniai atkreipė dėmesį į tai, kad ES Jaunimo garantijų programa, kuria buvo siekiama sumažinti jaunimo nedarbą, nepatenkino lūkesčių.

2014–2020 m. laikotarpiu programai buvo skirta iš viso 6,4 mlrd. EUR ES lėšų, tačiau Europos Audito Rūmų parengtoje ataskaitoje nurodoma sąmata, pagal kurią, norint padėti kiekvienam 25 metų nesulaukusiam bedarbiui Europoje, reikėtų 21 mlrd. EUR biudžeto.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad šiek tiek sumažėjo jaunimo nedarbo lygis, tačiau negailestinga tikrovė rodo, kad didėja ilgalaikis jaunimo nedarbas. Įsidarbinimo perspektyvų neteikiančios stažuotės ir terminuotos darbo sutartys iškreipė jaunimo nedarbo statistiką, kuri maskuoja tikrąjį problemos mastą.

Ar, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija ketina:

– padidinti ES Jaunimo garantijų programos finansavimą teikiant papildomą finansinę paramą iš ES biudžeto ir Europos socialinio fondo (ESF),

– aiškiau apibrėžti „aukštos kokybės“ darbo pasiūlymą, siekiant užtikrinti, kad bendrovės nepasinaudotų sistema naudodamos jaunus žmones kaip pigios darbo jėgos šaltinį,

– gerinti duomenų rinkimą ir programai skirtą stebėsenos bei ataskaitų teikimo sistemą, atlikdama poveikio vertinimą, kuriuo būtų patikslinamos numatytos programos sąnaudos ir nauda?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika