Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 19k
2017. gada 9. jūnijs
O-000051/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000051/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Temats: ES programma "Garantija jauniešiem"

Eiropas Revīzijas palāta nesen akcentēja, ka ES programma „Garantija jauniešiem”, kas bija paredzēta jauniešu bezdarba samazināšanai, nav attaisnojusi uz to liktās cerības.

Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam programmai kopumā atvēlēti EUR 6,4 miljardi Eiropas Savienības finansējuma, taču Revīzijas palātas ziņojumā ir minēta aplēse, ka, lai Eiropā palīdzētu ikvienam bez darba esošajam cilvēkam vecumā līdz 25 gadiem, nepieciešamais budžets būtu EUR 21 miljards.

Komisija uzsver, ka jauniešu bezdarbs ir nedaudz samazinājies, taču skaudrā realitāte ir tāda, ka jauniešu vidū palielinās ilgstošs bezdarbs. Tiek strādātas prakses, kurām nav turpinājuma, un slēgti pagaidu darba līgumi, un tā rezultātā veidojas jauniešu bezdarba rādītāji, kuri notušē problēmas faktiskos apmērus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vai Komisija ir iecerējusi:

– palielināt ES programmas „Garantija jauniešiem” finansējumu ar papildu finansiālo palīdzību no ES budžeta un Eiropas Sociālā fonda (ESF)?

– precizēt kvalitatīva darba piedāvājuma definīciju, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi šo programmu neizmanto kā iespēju tikt pie lēta jauniešu darbaspēka?

– uzlabot datu vākšanu un programmas uzraudzības un ziņošanas sistēmas, veicot ietekmes novērtējumu, kurā precizētas programmas paredzamās izmaksas un nodrošinātie ieguvumi?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika