Parlementaire vragen
PDF 195kWORD 18k
9 juni 2017
O-000051/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000051/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Betreft: Het EU-programma voor de "jongerengarantie"

De Europese Rekenkamer heeft onlangs de aandacht gevestigd op het feit dat het EU-programma voor de "jongerengarantie", dat bedoeld was om de jeugdwerkloosheid krachtig terug te dringen, niet aan de verwachtingen heeft voldaan.

Voor de periode 2014-2020 was een totaalbedrag van 6,4 miljard EUR aan EU-subsidie voor het programma uitgetrokken, maar de Rekenkamer noemt in haar verslag een raming die erop neerkomt dat er een budget van 21 miljard EUR nodig zou zijn om elke werkloze onder de 25 in Europa aan werk te helpen.

De Commissie benadrukt dat er een lichte daling van de jeugdwerkloosheid heeft plaatsgevonden, maar de harde waarheid is dat de langdurige werkloosheid onder jongeren toeneemt. Stages die nergens heen leiden en tijdelijke contracten leveren jeugdwerkloosheidscijfers op die de werkelijke omvang van het probleem verdoezelen.

Is de Commissie, gelet op het bovenstaande, van plan om:

– het budget van het EU-programma voor de jongerengarantie aan te vullen met extra financiële steun uit de EU-begroting en het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

– de definitie van een "kwaliteitsbaan" duidelijker te formuleren, zodat bedrijven de regeling niet misbruiken om jongeren in te zetten als goedkope arbeidskrachten?

– het vergaren van gegevens en het systeem voor toezicht en verslaglegging van het programma te verbeteren door een effectbeoordeling uit te voeren die de verwachte kosten en baten duidelijk laat uitkomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid