Interpelacje
PDF 196kWORD 18k
9 czerwca 2017
O-000051/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000051/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Przedmiot: Unijny program "Gwarancja dla młodzieży"

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) zwrócił niedawno uwagę na fakt, że unijny program „Gwarancja dla młodzieży”, którego celem było radykalne obniżenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

W okresie 2014–2020 na program ten przeznaczono ogółem kwotę 6,4 mld EUR z funduszy unijnych, tymczasem w sprawozdaniu ETO zwraca się uwagę na dane szacunkowe, z których wynika, że potrzeba będzie aż 21 mld EUR, aby pomóc każdemu bezrobotnemu Europejczykowi w wieku poniżej 25 lat.

Komisja podkreśla, że poziom bezrobocia ludzi młodych spadł, jednak brutalna rzeczywistość jest taka, że długoterminowe bezrobocie ludzi młodych ciągle rośnie. Staże prowadzą donikąd, zaś zatrudnienie tymczasowe sprawia, że dane dotyczące bezrobocia nie przedstawiają prawdziwej skali problemu.

W związku z powyższym, czy Komisja ma zamiar:

– podwyższyć poziom środków finansowych programu „Gwarancja dla młodzieży”, przekazując nań dodatkowe środki z budżetu UE oraz Europejskiego Funduszu Społecznego?

– doprecyzować definicję wysokiej jakości oferty pracy, aby sprawić, że przedsiębiorstwa nie będą wykorzystywać systemu, aby traktować ludzi młodych jako źródło taniej siły roboczej?

– poprawić gromadzenie danych oraz system monitorowania i sprawozdawczości w ramach programu, przeprowadzając ocenę skutków, w której określa się spodziewane koszty i korzyści programu?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności