Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 19k
9. júna 2017
O-000051/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000051/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Vec: Program záruky EÚ pre mladých ľudí

Európsky dvor audítorov nedávno poukázal na skutočnosť, že program záruky EÚ pre mladých ľudí, ktorý mal radikálne znížiť nezamestnanosť mladých ľudí, nenaplnil očakávania.

Z finančných prostriedkov EÚ bolo na program na obdobie 2014 – 2020 vyčlenených celkovo 6,4 miliardy EUR, správa Európskeho dvora audítorov však naznačuje, že podľa odhadov si pomoc pre všetky nezamestnané osoby v Európe mladšie ako 25 rokov vyžaduje rozpočet vo výške 21 miliardy EUR.

Komisia zdôrazňuje, že nezamestnanosť mladých ľudí sa mierne znížila, krutou realitou však ostáva skutočnosť, že dlhodobá nezamestnanosť mladých ľudí narastá. Nikam nevedúce stáže a dočasné pracovné zmluvy produkujú hodnoty nezamestnanosti mladých ľudí, ktoré zakrývajú skutočný rozsah problému.

Má Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti v pláne:

– zvýšiť financovanie programu záruky EÚ pre mladých ľudí prostredníctvom dodatočnej finančnej pomoci z rozpočtu EÚ a z Európskeho sociálneho fondu (ESF)?

– objasniť definíciu „vysokokvalitnej“ pracovnej ponuky s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti tento program nezneužívali na zamestnávanie mladých ľudí ako lacnej pracovnej sily?

– zlepšiť zber údajov a systém monitorovania a podávania správ v rámci programu tým, že vykoná posúdenie vplyvu, ktoré konkretizuje očakávané náklady a prínosy programu?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia