Parlamentarna vprašanja
PDF 191kWORD 19k
9. junij 2017
O-000051/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000051/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Zadeva: Program jamstva EU za mlade

Evropsko računsko sodišče je pred kratkim poudarilo, da program jamstva EU za mlade, katerega namen je bil zmanjšati brezposelnost mladih, ni izpolnil pričakovanj.

Za program so bila v obdobju 2014–2020 namenjena sredstva EU v višini 6,4 milijarde EUR, vendar poročilo Računskega sodišča ocenjuje, da je, če želimo pomagati vsem brezposelnim v Evropi, mlajšim od 25 let, potreben proračun v višini 21 milijard EUR.

Komisija poudarja, da se je brezposelnost mladih nekoliko zmanjšala, a je povečevanje dolgoročne brezposelnosti mladih vseeno kruta realnost. Vključevanje pripravništev, ki se ne končajo z zaposlitvijo, in pogodb za določen čas v statistične podatke o brezposelnosti mladih izkrivlja dejanski obseg težave.

Ali namerava Komisija glede na zgoraj navedeno:

– z dodatno finančno pomočjo iz proračuna EU in Evropskega socialnega sklada povečati sredstva za program jamstva EU za mlade?

– natančneje opredeliti ponudbo za „izjemno kakovostno“ zaposlitev, s čimer bi zagotovila, da podjetja ne bi izkoriščala programa za novačenje mladih kot poceni delovne sile?

– izvesti presojo vpliva, ki bi upoštevala predvidene stroške in koristi, ter tako izboljšati sistem za zbiranje podatkov ter spremljanje in poročanje?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov