Parlamentsfrågor
PDF 193kWORD 18k
9 juni 2017
O-000051/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000051/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Angående: EU:s ungdomsgarantiprogram

Europeiska revisionsrätten har nyligen framhävt att EU:s ungdomsgarantiprogram, som var avsett att minska ungdomsarbetslösheten, inte har uppfyllt förväntningarna.

För perioden 2014–2020 hade det avsatts EU-medel på sammanlagt 6,4 miljarder euro för programmet. Enligt en rapport från revisionsrätten skulle det emellertid krävas en budget på uppskattningsvis 21 miljarder euro för att hjälpa alla arbetslösa personer i Europa under 25 år.

Kommissionen betonar att det har skett en liten minskning av ungdomsarbetslösheten, men den bistra verkligheten är att långtidsarbetslösheten bland unga ökar. Praktik som inte leder någonstans och tillfälliga anställningskontrakt har resulterat i ungdomsarbetslöshetssiffror som döljer problemets verkliga omfattning.

Avser kommissionen, mot bakgrund av ovanstående, att

– öka finansieringen av EU:s ungdomsgarantiprogram genom extra ekonomiskt stöd från EU-budgeten och Europeiska socialfonden (ESF)?

– förtydliga definitionen av ett ”högkvalitativt” anställningserbjudande för att garantera att företag inte utnyttjar systemet att använda ungdomar som billig arbetskraft?

– förbättra datainsamlingen och övervaknings- och rapporteringssystemet för programmet genom att genomföra en konsekvensanalys som anger dess förväntade kostnader och fördelar?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy