Parlamendi esitatud küsimus - O-000058/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000058/2017

Vaalapüük Norras

Suuliselt vastatav küsimus O-000058/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2017/2712(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000058/2017
Esitatud tekstid :
O-000058/2017 (B8-0324/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Rahvusvaheline vaalanduskomisjon (IWC) kehtestas 1986. aastal töönduslikule vaalapüügile ülemaailmse moratooriumi. Sellegipoolest jätkas Norra vaalapüüki ja taastas tööndusliku vaalapüügi 1993. aastal täielikult, esitades ametliku vastuväite moratooriumile ja kasutades ära CITESi nimekirja reservatsioone. Norra määrab endale ise püügi piirnormid. 2017. aasta vaalapüügi hooajaks suurendas Norra põhja-atlandi kääbusvaala kvooti 2016. aasta 880 isendilt 999 isendile. Mitmed valitsusvälised organisatsioonid on teatanud, et Norra on vaalaliha eksporti viimastel aastatel järsult suurendanud. Osa eksporditooteid veetakse ELi sadamate kaudu. Loomade heaolu instituudi (Animal Welfare Institute) andmetel eksporditi näiteks ainuüksi 2016. aasta oktoobris Jaapanisse 2948 kg Norra vaalatooteid, mis läbisid vähemalt kolme ELi sadamat. Vaalaliha transiit ELi sadamate kaudu on küll lubatud, ent tingimusel, et saadetisega on kaasas nõukogu määruse (EL) nr 338/97 kohased kehtivad CITESi dokumendid.

1. Milliseid meetmeid on komisjon seni võtnud, et veenda Norrat vaalapüüki peatama ja IWC moratooriumist kinni pidama? Kas komisjon kavatseb kasutada oma mõjuvõimu eelseisvatel CITESi ja IWC kohtumistel, et nõuda lepinguosalistelt valitsustelt, et nad võtaksid vastu ühise seisukoha, milles nõutakse, et Norra lõpetaks viivitamatult kõik vaalapüügiga seotud tegevused?

2. Kas komisjon saab anda teavet, kui palju vaalaliha on ELi sadamate kaudu transporditud, mis on nende saadetiste sihtkohad ja kas nendega olid kaasas kehtivad CITESi dokumendid? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada dokumenteerimiskohustuse range täitmine?

3. Kas komisjon on nõus, et võimaldades vaalaliha transiiti läbi oma sadamate, aitab EL kaasa kauplemisele mitmete liidu õigusaktidega kaitstud vaalaliikidega, mille püük on tööndusliku vaalapüügi kehtiva rahvusvahelise keeluga vastuolus? Mida saaks komisjoni arvates nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil teha, et selline vedu keelata? Kui Norraga kokkulepet ei saavutata, kas siis komisjon kavatseb erandliku meetmena soovitada, et vaalaliha transiit ELi sadamate kaudu keelataks?