Parlementaire vraag - O-000058/2017Parlementaire vraag
O-000058/2017

De walvisvangst in Noorwegen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000058/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2017/2712(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000058/2017
Ingediende teksten :
O-000058/2017 (B8-0324/2017)
Aangenomen teksten :

In 1986 voerde de internationale walvisvaartcommissie (International Whaling Commission - IWC) een wereldwijd moratorium op de commerciële walvisvangst in. Niettemin bleef Noorwegen walvissen vangen en hervatte het in 1993 de commerciële walvisvangst, waarbij het formele bezwaren tegen het moratorium en twijfels over de CITES-lijsten aanvoerde. Noorwegen stelt zijn eigen vangstlimieten vast. Voor het walvisseizoen 2017 verhoogde het land het quotum voor Noord-Atlantische dwergvinvissen naar 999, tegenover 880 in 2016. Verschillende ngo's berichten dat de Noorse uitvoer van walvisvlees de afgelopen jaren sterk is gestegen. Deze uitvoer verloopt in sommige gevallen via EU-havens. Zo werd volgens het Animal Welfare Institute alleen al in oktober 2016 2 948 kg aan Noorse walvisproducten uitgevoerd naar Japan, met doorvoer via minstens drie EU-havens. De doorvoer van walvisvlees via EU-havens is toegestaan, op voorwaarde dat de zendingen vergezeld gaan van geldige CITES-documenten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 338/97 van de Raad.

1. Welke maatregelen heeft de Commissie tot dusver genomen om Noorwegen ertoe te bewegen de walvisvangst stop te zetten en toe te treden tot het IWC-moratorium? Zal de Commissie op komende CITES- en IWC-bijeenkomsten haar invloed aanwenden om er bij de regeringen die lid zijn van deze organisaties op aan te dringen een gemeenschappelijk standpunt in te nemen om Noorwegen ertoe aan te zetten alle walvisvangstactiviteiten onmiddellijk te beëindigen?

2. Kan de Commissie gegevens verstrekken over de hoeveelheden walvisvlees die via EU-havens worden verscheept, over de bestemming ervan en over de vraag of zij vergezeld gaan van geldige CITES-documenten? Welke maatregelen neemt de Commissie om te waarborgen dat deze documentatieplicht strikt wordt gehandhaafd?

3. Is de Commissie het ermee eens dat de EU, door de doorvoer van walvisvlees via haar havens toe te staan, de handel in walvissoorten faciliteert die door diverse EU-wetten worden beschermd en waarop de jacht in strijd is met het huidige internationale verbod op commerciële walvisvangst? Wat kan er volgens de Commissie worden gedaan om dergelijke zendingen te verbieden, zowel op EU- als op lidstaatniveau? Zal de Commissie, indien er geen overeenkomst met Noorwegen wordt bereikt, aanbevelen een verbod op de doorvoer van walvisvlees via EU-havens in te stellen, bij wijze van uitzonderlijke maatregel?