Parlamentná otázka - O-000058/2017Parlamentná otázka
O-000058/2017

Lov veľrýb v Nórsku

Otázka na ústne zodpovedanie O-000058/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2017/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000058/2017
Predkladané texty :
O-000058/2017 (B8-0324/2017)
Prijaté texty :

Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) vyhlásila v roku 1986 celosvetové moratórium na komerčný lov veľrýb. Nórsko aj napriek tomu v love veľrýb pokračovalo a v roku 1993 plne obnovilo komerčný lov veľrýb, pričom uplatnilo formálnu námietku voči moratóriu, ako aj výhrady k zoznamom CITES. Nórsko si stanovuje svoje vlastné obmedzenia výlovu. Na lovnú sezónu 2017 si zvýšilo kvótu pre lov severoatlantického vráskavca malého na 999, čo je nárast v porovnaní 880 kusmi v roku 2016. Viaceré mimovládne organizácie informovali, že nórsky vývoz mäsa veľrýb sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. Časť tohto vývozu sa uskutočňuje cez prístavy EÚ. Napríklad podľa informácií Inštitútu pre dobré životné podmienky zvierat sa len v októbri 2016 z Nórska do Japonska vyviezlo 2 948 kg výrobkov z veľrýb, pričom náklad prešiel minimálne cez tri prístavy EÚ. Na základe nariadenia Rady (EÚ) č. 338/97 je tranzit veľrybieho mäsa cez prístavy EÚ povolený pod podmienkou, že k zásielkam je priložená platná dokumentácia CITES.

1. Aké kroky Komisia doteraz podnikla s cieľom presvedčiť Nórsko, aby zastavilo lov veľrýb a dodržiavalo moratórium IWC? Využije Komisia svoj vplyv na nadchádzajúcich zasadnutiach CITES a IWC a bude naliehať na vlády zmluvných krajín, aby prijali spoločnú pozíciu, ktorou vyvinú tlak na Nórsko, aby okamžite zastavilo všetky aktivity lovu veľrýb?

2. Môže Komisia poskytnúť údaje o množstve zásielok veľrybieho mäsa prepravovaných cez prístavy EÚ, ich miesta určenia a o tom, či mali platnú dokumentáciu CITES? Aké opatrenia prijíma Komisia na to, aby zabezpečila dôsledné presadzovanie povinnosti zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu?

3. Súhlasí Komisia s tým, že EÚ umožnením tranzitu veľrybieho mäsa cez svoje prístavy uľahčuje obchod s druhmi veľrýb, ktoré sú chránené viacerými právnymi predpismi EÚ a ktorých lov je v rozpore so súčasným medzinárodným zákazom komerčného lovu veľrýb? Čo možno podľa názoru Komisie urobiť na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov, aby sa zakázali takéto zásielky? Bude Komisia odporúčať zákaz tranzitu mäsa z veľrýb cez prístavy EÚ ako výnimočné opatrenie v prípade, že sa nedosiahne dohoda s Nórskom?