Förfarande : 2017/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000058/2017

Ingivna texter :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Debatter :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.13

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 19k
22 juni 2017
O-000058/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000058/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Valfångst i Norge
 Svar i kammaren 

Internationella valfångstkommissionen (IWC) införde 1986 ett världsomfattande moratorium för kommersiell valfångst. Norge fortsatte dock med valfångst och återupptog den kommersiella valfångsten fullt ut 1993, då landet framförde en formell invändning mot moratoriet och reserverade sig mot CITES-listan. Norge fastställer sina egna fångstbegränsningar. För valfångstsäsongen 2017 ökade landet kvoten för nordatlantiska vikvalar till 999 stycken, jämfört med 2016 års kvot på 880 stycken. Flera icke-statliga organisationer har rapporterat att Norges export av valkött har ökat kraftigt under de senaste åren. En del av denna export fraktas genom EU:s hamnar. Enligt institutet för djurskydd och djurs välbefinnande exporterades till exempel bara i oktober 2016 2 948 kg norska valprodukter till Japan, efter att ha transiterats genom minst tre EU-hamnar. Transitering av valkött genom EU:s hamnar är tillåten, under förutsättning att transporterna åtföljs av giltig Cites-dokumentation enligt rådets förordning (EU) nr 338/97.

1. Vilka åtgärder har kommissionen hittills vidtagit för att övertala Norge att stoppa sin valfångst och ansluta sig till IWC:s moratorium? Kommer kommissionen att använda sitt inflytande på kommande Cites- och IWC-möten för att få fördragsslutande regeringar att anta en gemensam ståndpunkt som uppmanar Norge att omedelbart upphöra med all valfångst?

2. Kan kommissionen lämna uppgifter om antalet leveranser av valkött som transporteras genom EU:s hamnar, deras destination, och huruvida de åtföljs av giltig Cites-dokumentation? Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att se till att detta krav på dokumentation efterlevs till fullo?

3. Håller kommissionen med om att EU, genom att tillåta transitering av valkött genom sina hamnar, underlättar handel med valarter som skyddas av flera EU-lagar och vars fångst är i strid med det gällande internationella förbudet mot kommersiell valfångst? Vad anser kommissionen att man kan göra för att förbjuda sådana transporter, både på EU-nivå och i medlemsstaterna? Om en överenskommelse inte nås med Norge, kommer kommissionen att rekommendera att transitering av valkött genom EU:s hamnar förbjuds, som en exceptionell åtgärd?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy