Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 17k
26 juni 2017
O-000059/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000059/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Angående: Grekiska myndigheters avvisning av turkiska medborgare

Den 6 juni 2017 utfärdade Internationella federationen för mänskliga rättigheter (FIDH) ett uttalande som fördömer att turkiska medborgare avvisas av de grekiska myndigheterna. Enligt den information som FIDH förfogar över överlämnade den grekiska polisen en grupp turkiska medborgare, som ville ansöka om internationellt skydd i Grekland för att undgå förföljelse i Turkiet, till en enhet av väpnade och maskerade män den 2 juni 2017 i Evros i syfte att sända dessa människor tillbaka till Turkiet.

Det viktigaste inslaget i fråga om asylrätt och flyktingstatus är skyddet mot att återsändas till det land där den berörda personen har skäl att frukta förföljelse. Detta skydd har fastställts i principen om non-refoulement, som definieras i artikel 33.1 i konventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (eller Genèvekonventionen), enligt följande: Fördragsslutande stat får inte, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot område där hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. Detsamma framgår även av direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. Grekland är part i Genèvekonventionen och bundet av nämnda direktiv.

Denna situation ger därför upphov till flera frågor:

– Tänker kommissionen ta upp denna fråga med de grekiska myndigheterna?

– Vad tänker kommissionen göra om dessa omständigheter visar sig stämma?

– Kan kommissionen garantera att principen om non-refoulement respekteras fullt ut i enlighet med Genèvekonventionen?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy