Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000062/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000062/2017

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000062/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Διαδικασία : 2017/2740(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000062/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000062/2017 (B8-0326/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το 2017 σηματοδοτεί την 30ή επέτειο ενός από τα πέραν πάσης αμφιβολίας πλέον επιτυχή και ευρέως αναγνωρισμένα προγράμματα της ΕΕ – του Erasmus. Τα τελευταία 30 χρόνια το πρόγραμμα έχει περάσει από ριζικό μετασχηματισμό και έχει επηρεάσει την προσωπική και την επαγγελματική ζωή περίπου 9.000.000 φοιτητών, μαθητευομένων, εθελοντών, εκπαιδευτικών, προσωπικού, εκπαιδευτών και νέων εργαζομένων.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυξήθηκε κατά 40% στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ) και μια συμπληρωματική αύξηση από τον προϋπολογισμό αναμένεται για τα υπόλοιπα έτη πριν από το 2020. Ωστόσο παραμένει προσβάσιμο σε πολύ περιορισμένο αριθμό ευρωπαίων πολιτών (ενδεικτικά, μόνο το 5% των νέων στην ΕΕ έχουν αξιοποιήσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής), ενώ σημαντικός αριθμός έργων υψηλής ποιότητας δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λόγω ανεπάρκειας πόρων. Αυτή η λυπηρή κατάσταση έχει δημιουργήσει μια αίσθηση απογοήτευσης, καθώς το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, και ιδίως στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο, η 30η επέτειος του προγράμματος Erasmus+ δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο ευκαιρία για εορτασμό, αλλά και ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία του προγράμματος μπορεί να βελτιωθεί ώστε να έχει ακόμα πιο σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ και ιδίως των νέων μας.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή να απαντήσει στα εξής:

1. Ενόψει της ενδιάμεσης επανεξέτασής της και των επικείμενων διαπραγματεύσεων για το νέο πρόγραμμα μετά το 2020, ποιες ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές είναι απαραίτητες προκειμένου να συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα περισσότερους χρήστες και να είναι προσβάσιμο σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών της ΕΕ; Ποια στοιχεία πρέπει να απορριφθούν, να βελτιωθούν, να ενισχυθούν ή να προστεθούν;

2. Φαίνεται να υπάρχει ευρεία πολιτική στήριξη για ένα ακόμη φιλοδοξότερο νέας γενιάς πρόγραμμα μετά το 2020, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα των φοιτητών. Παράλληλα, το πρόγραμμα αναπτύσσεται, παρέχοντας στήριξη σε νέα συστήματα και πολιτικές πρωτοβουλίες (για παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus Prο και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης). Κατά την άποψη της Επιτροπής, ποιες χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται για να μπορέσει το εν λόγω εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του;