Procedure : 2017/2842(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000063/2017

Ingediende teksten :

O-000063/2017 (B8-0327/2017)

Debatten :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.2
CRE 14/09/2017 - 12.2

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 210kWORD 19k
21 juli 2017
O-000063/2017
Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000063/2017
aan de Commissie
Artikel 130 ter van het Reglement
Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom

 Betreft: Uitgebreide interpellatie - Branden in de Europese Unie deze zomer
 Antwoord plenaire 

In het begin van de zomer van 2017 is de EU getroffen door een reeks verwoestende branden in vooral Italië, Portugal, Kroatië, Frankrijk, Spanje en Griekenland, waarbij veel doden zijn gevallen en zeer veel materiële schade is ontstaan.

Lidstaten, met name de landen die steun uit het Cohesiefonds ontvangen, vinden het vaak moeilijk om dergelijke grootschalige branden zelf aan te pakken, en vragen daarom om steun en bijstand van de Unie.

Uit het verslag van de Europese Rekenkamer van 24 februari 2015(1) blijkt dat EU-financiering ter voorkoming van bosbranden en voor het herstel van door brand of natuurrampen veroorzaakte schade aan bossen niet goed genoeg wordt beheerd.

Er is geen specifieke Europese wetgeving voor de aanpak van branden en droogte.

Is de Commissie daarom van plan om:

– middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) beschikbaar te stellen en op flexibele wijze van dit fonds gebruik te maken voor het herstel van de ernstige schade die door de branden is ontstaan?

– Europese interventiemechanismen toe te passen door passende juridische en begrotingsinstrumenten in het leven te roepen, met name via een orgaan van de Unie voor de bescherming van bossen?

– specifieke voorstellen in te dienen voor richtlijnen ter bestrijding van branden en droogte in de EU, bijvoorbeeld inzake landbouwsteun voor de aanleg en het onderhoud van brandsingels, om te zorgen voor een betere coördinatie van het beleid van de lidstaten op dit gebied en om optimaal gebruik te maken van de beschikbare communautaire instrumenten?

(1) Speciaal verslag nr. 24/2014, getiteld "Wordt de EU-steun voor de preventie en het herstel van door brand of natuurrampen veroorzaakte schade aan bossen goed beheerd?"

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid