Procedura : 2017/2842(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000063/2017

Teksty złożone :

O-000063/2017 (B8-0327/2017)

Debaty :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.2
CRE 14/09/2017 - 12.2

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 198kWORD 19k
21 lipca 2017
O-000063/2017
Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty O-000063/2017
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom

 Przedmiot: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Na początku lata 2017 r. seria niszczycielskich pożarów dotknęła UE, a zwłaszcza Włochy, Portugalię, Chorwację, Francję, Hiszpanię i Grecję, powodując ofiary śmiertelne i ogromne szkody materialne.

Państwom członkowskim, w szczególności beneficjentom Funduszu Spójności, często trudno w pojedynkę poradzić sobie z pożarami na tak ogromną skalę, więc potrzebna im wspólnotowa solidarność i wsparcie.

Ponadto, jak zaznaczono w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 24 lutego 2015 r.(1), unijne środki na rzecz zapobiegania pożarom lasów oraz naprawy szkód wyrządzonych w lasach przez klęski żywiołowe i pożary nie są wystarczająco dobrze zarządzane.

Unia Europejska nie ma konkretnych instrumentów prawnych pozwalających na walkę z pożarami i suszą.

W związku z tym, czy Komisja ma zamiar:

– uruchomić Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) i stosować go w sposób elastyczny, aby umożliwić usunięcie poważnych szkód spowodowanych pożarami?

– wprowadzić europejskie mechanizmy interwencji dzięki stworzeniu odpowiednich instrumentów prawnych i budżetowych, zwłaszcza z wykorzystaniem organu wspólnotowego na rzecz ochrony lasów?

– przedstawić konkretne wnioski w sprawie dyrektyw dotyczących środków walki z suszą i pożarami w UE, takich jak pomoc dla rolników na tworzenie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych, by lepiej koordynować politykę państw członkowskich w tej dziedzinie i optymalnie wykorzystywać dostępne instrumenty wspólnotowe?

(1) Sprawozdanie specjalne 24/2014: „Czy należycie zarządza się wsparciem UE na rzecz zapobiegania pożarom i klęskom żywiołowym w lasach oraz na rzecz naprawiania szkód przez nie wyrządzonych?”

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności