Förfarande : 2017/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000063/2017

Ingivna texter :

O-000063/2017 (B8-0327/2017)

Debatter :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.2
CRE 14/09/2017 - 12.2

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 193kWORD 19k
21 juli 2017
O-000063/2017
Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt O-000063/2017
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom

 Angående: Större interpellation - Bränder i EU denna sommar
 Svar i kammaren 

Redan under början av sommaren 2017 drabbades EU av förödande bränder, särskilt i Italien, Portugal, Kroatien, Frankrike, Spanien och Grekland, som har krävt människoliv och orsakat materiella skador i stor skala.

Medlemsstaterna, i synnerhet mottagarna av medel från sammanhållningsfonden, har ofta svårt att bekämpa bränder i en sådan omfattning på egen hand och behöver därför gemenskapens solidaritet och bistånd.

Vidare, såsom framhålls i Europeiska revisionsrättens rapport av den 24 februari 2015(1), förvaltas inte EU:s stöd till förebyggande av skogsbränder och restaurering av skogsskador som orsakats av naturkatastrofer och bränder inte tillräckligt väl.

Det finns ingen specifik EU-lagstiftning för bekämpning av bränder och torka.

Avser kommissionen, med tanke på detta, att

– mobilisera Europeiska unionens solidaritetsfond och tillämpa den på ett flexibelt sätt för att avhjälpa de svåra skador som bränderna vållat?

– lansera mekanismer för EU-ingripande genom att införa lämpliga rättsliga instrument och budgetinstrument, framför allt genom ett gemenskapsorgan för skydd av skogar?

– lägga fram konkreta förslag till riktlinjer för bekämpning av bränder och torka i EU, till exempel beviljande av jordbruksstöd för anläggning och underhåll av brandgator, i syfte att uppnå en bättre samordning av medlemsstaternas politik på området och använda de tillgängliga gemenskapsverktygen på bästa sätt?

(1) Särskild rapport nr 24/2014: Förvaltas EU:s stöd till förebyggande och restaurering av skogsskador som orsakats av bränder och naturkatastrofer väl?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy