Διαδικασία : 2017/2705(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000065/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 191kWORD 20k
1 Σεπτεμβρίου 2017
O-000065/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000065/2017
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (EIR)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκδοση της επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (EIR). Σκοπός της EIR είναι να περιγράψει αδρομερώς πώς εφαρμόζουν τα κράτη μέλη την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και, αν είναι αναγκαίο, να τους παράσχει υποστήριξη. Η δημοσίευση περιλαμβάνει 28 εκθέσεις, μία για κάθε χώρα, μια σύνοψη της Επιτροπής με τα πιο κοινά προβλήματα, και προτάσεις βελτίωσης.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής καταδεικνύει κενά στην εφαρμογή, ειδικότερα στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του αέρα, της ηχορύπανσης, και της ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων. Τα κοινά αίτια των ελλείψεων αυτών εντοπίστηκαν στον αναποτελεσματικό συντονισμό ανάμεσα στις τοπικές, τις περιφερειακές και τις εθνικές αρχές, στην έλλειψη διοικητικής ικανότητας και χρηματοδότησης, στην έλλειψη γνώσεων και στοιχείων, στους ανεπαρκείς μηχανισμούς διασφάλισης της συμμόρφωσης, στην ελλιπή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και στην ελλιπή συνοχή των πολιτικών.

1. Συμφωνεί το Συμβούλιο με τα αίτια των ελλείψεων στην εφαρμογή τα οποία εντοπίζει η Επιτροπή; Με ποιον τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα αίτια αυτά, ειδικότερα την ανεπαρκή χρηματοδότηση και την ελλιπή ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών μελημάτων σε άλλους τομείς πολιτικής;

2. Με ποιον τρόπο σκοπεύουν τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στην EIR; Δεσμεύονται όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν διαρθρωμένες διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την ευρεία συμμετοχή ενδιαφερομένων, όπως οι ΜΚΟ, οι επιχειρήσεις και η ερευνητική κοινότητα;

3. Υποστηρίζουν τα κράτη μέλη τη δέσμευση της Επιτροπής για διεύρυνση του πεδίου ελέγχου της επόμενης EIR, ώστε να συμπεριλάβει την κλιματική αλλαγή, τις κανονιστικές ρυθμίσεις για τα χημικά προϊόντα, και τις βιομηχανικές εκπομπές;

4. Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι τα ζητήματα εφαρμογής απαιτούν συστηματική παρακολούθηση σε πολιτικό επίπεδο; Θα μπορούσε να οριστεί μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου αφιερωμένη ειδικά στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει ένας διαρθρωμένος διάλογος για την εφαρμογή της νομοθεσίας, στη βάση μιας αξιολόγησης της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε επίπεδο κρατών μελών, με πίνακα αποτελεσμάτων και μέσω συγκριτικής αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών, και να εξετάζονται διορθωτικά μέτρα;

5. Προτίθεται το Συμβούλιο να οργανώσει μικτές συνόδους του Συμβουλίου, για την εξέταση της εφαρμογής μέτρων που αφορούν οριζόντια θέματα, όπως η ποιότητα του αέρα ή η νιτρορύπανση;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου