Menetlus : 2017/2705(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000065/2017

Esitatud tekstid :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Arutelud :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 19k
1. september 2017
O-000065/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000065/2017
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine
 Vastus täiskogul 

3. veebruaril 2017 avaldas komisjon esimese keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise väljaande. Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas liikmesriigid rakendavad ELi keskkonnaõigust, ning vajaduse korral neid toetada. Väljaanne sisaldab 28 riigipõhist aruannet, komisjoni kokkuvõtet enim levinud probleemidest ja ettepanekuid nende lahendamiseks.

Komisjoni hinnangul esineb rakendamises puudujääke, eelkõige jäätmekäitluse, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse, õhukvaliteedi, mürasaaste ning veekvaliteedi ja -majanduse valdkondades. Puudujääkide ühiste algpõhjustena tuvastati ebatõhus koordineerimine kohalike, piirkondlike ja riiklike asutuste vahel, haldussuutlikuse puudumine ja ebapiisav rahastamine, teadmiste ja andmete puudumine, ebapiisavad nõuetele vastavuse tagamise mehhanismid ning integratsiooni ja poliitika sidususe puudumine.

1. Kas nõukogu nõustub komisjoni tuvastatud rakendamise puudujääkide algpõhjustega? Kuidas kavatseb nõukogu nende algpõhjustega tegeleda, eelkõige mis puudutab ebapiisavat rahastamist ja keskkonnaküsimuste puudulikku integreerimist teistesse poliitikavaldkondadesse?

2. Milliseid järelmeetmeid plaanivad liikmesriigid keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise suhtes võtta? Kas kõik liikmesriigid on võtnud kohustuse pidada struktureeritud rakendamisalaseid dialooge ning tagada samal ajal läbipaistvus ning sidusrühmade, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtete ja teadusasutuste laialdane osalemine?

3. Kas liikmesriigid toetavad komisjoni võetud kohustust laiendada järgmise keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise ulatust, et see hõlmaks kliimamuutuseid, kemikaale käsitlevaid eeskirju ja tööstusheitmeid?

4. Kas nõukogu nõustub, et rakendamisprobleemid vajavad poliitilisel tasandil pidevat tähelepanu? Kas oleks võimalik korraldada üks või kaks korda aastas nõukogu istung, mis keskenduks konkreetselt ELi keskkonnaõiguse rakendamisele, et tagada struktureeritud rakendamisalane dialoog, mis põhineks ELi keskkonnaõiguse rakendamisel tehtud edusammude läbivaatamisel, mida kontrollitakse liikmesriikide tasandil tulemustabeli ja parimate tavade võrdlemise abil, ning et arutada parandusmeetmeid?

5. Kas nõukogu kavatseb korraldada ühisistungeid, et käsitleda rakendamist valdkonnaüleste probleemide puhul, nagu õhukvaliteet ja nitraadireostus?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika