Procedura : 2017/2705(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000065/2017

Teksty złożone :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Debaty :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 19k
1 września 2017
O-000065/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000065/2017
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 3 lutego 2017 r. Komisja opublikowała po raz pierwszy przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska. Przegląd ma na celu przedstawienie, jak państwa członkowskie wdrażają prawo UE w zakresie ochrony środowiska oraz w razie potrzeby wspieranie ich. Publikacja zawiera 28 sprawozdań krajowych, podsumowanie Komisji dotyczące najczęstszych problemów oraz propozycje usprawnień.

Ocena Komisji wskazuje na luki we wdrażaniu, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki odpadami, ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, jakości powietrza, zanieczyszczenia hałasem oraz jakości wody i gospodarki wodnej. Za najczęstsze przyczyny tych luk uznano nieskuteczną koordynację między władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, brak zdolności administracyjnych i finansowania, brak wiedzy i danych, niewystarczające mechanizmy zapewniania zgodności z przepisami oraz brak integracji i spójności polityki.

1. Czy Rada zgadza się ze stwierdzonymi przez Komisję przyczynami luk we wdrażaniu? Czy Rada zamierza zająć się tymi przyczynami, zwłaszcza niedostatecznym finansowaniem i nieuwzględnianiem problemów środowiskowych w innych obszarach polityki?

2. Jakie kroki zamierzają podjąć państwa członkowskie w reakcji na przegląd? Czy wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do prowadzenia zorganizowanego dialogu na temat wdrażania, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości i szerokiego udziału zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, biznesu i ośrodków badawczych?

3. Czy państwa członkowskie wspierają zaangażowanie Komisji na rzecz rozszerzenia zakresu kolejnego przeglądu, który miałby objąć zmianę klimatu, przepisy dotyczące chemikaliów i emisje przemysłowe?

4. Czy Rada zgadza się, że kwestia wdrażania wymaga stałej uwagi na szczeblu politycznym? Czy można by raz lub dwa razy do roku organizować posiedzenie Rady specjalnie poświęcone wdrażaniu unijnych przepisów o ochronie środowiska, aby zagwarantować zorganizowany dialog na temat wdrażania na podstawie przeglądu postępów we wdrażaniu unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska monitorowanego na szczeblu państw członkowskich z wykorzystaniem tablicy wskaźników i porównując najlepsze praktyki, oraz poświęcone omówieniu działań naprawczych?

5. Czy Rada będzie organizować wspólne posiedzenia w celu zajęcia się problemem zagadnień przekrojowych, takich jak jakość powietrza lub zanieczyszczenie azotanami?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności