Întrebare parlamentară - O-000065/2017Întrebare parlamentară
O-000065/2017

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000065/2017
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2017/2705(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000065/2017
Texte depuse :
O-000065/2017 (B8-0606/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

La 3 februarie 2017, Comisia a publicat prima ediție a evaluării punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR). EIR urmărește să ofere o imagine de ansamblu asupra modului în care statele membre aplică legislația UE privind protecția mediului și să le ofere sprijin, dacă este cazul. Publicația cuprinde 28 de rapoarte de țară, un rezumat al Comisiei cu privire la cele mai uzuale probleme și sugestii de îmbunătățire.

Evaluarea Comisiei prezintă lacune în materie de punere în aplicare a politicilor, în special în domeniile gestionării deșeurilor, protecției naturii și a biodiversității, calității aerului, poluării fonice și calității și gestionării apei. Cauzele comune ale acestor lacune au fost identificate ca fiind coordonarea ineficientă între autoritățile locale, regionale și naționale, lipsa capacității administrative și a finanțării, lipsa de cunoștințe și de date, insuficiența mecanismelor de asigurare a conformității și lipsa integrării și coerența politicilor.

1. Este de acord Consiliul cu privire la cauzele lacunelor în materie de punere în aplicare, astfel cum au fost identificate de Comisie? Cum intenționează Consiliul să abordeze aceste cauze, în special finanțarea insuficientă și lipsa de integrare a preocupărilor legate de mediu în alte domenii politice?

2. Cum intenționează statele membre să monitorizeze EIR? Se angajează toate statele membre să susțină dialoguri structurale de punere în aplicare, asigurând, totodată, transparența și participarea la scară largă a părților interesate, inclusiv a ONG-urilor, a întreprinderilor și a sectorului de cercetare?

3. Sprijină statele membre angajamentul Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al următoarei EIR pentru a include schimbările climatice, reglementarea substanțelor chimice și emisiile industriale?

4. Este de acord Consiliul că trebuie să se acorde atenție în mod sistematic la nivel politic problemelor de punere în aplicare? Ar putea fi organizată o reuniune anuală sau bianuală a Consiliului, dedicată în mod specific punerii în aplicare a legislației UE în materie de mediu, pentru a asigura un dialog structurat privind punerea în aplicare a politicilor, pe baza unei evaluări a progresului înregistrat în punerea în aplicare a legislației UE în materie de mediu, monitorizată la nivelul statelor membre prin raportarea la un tablou de bord și prin analiza comparativă de bune practici, și pentru a se discuta acțiunile corective?

5. Va organiza Consiliul reuniuni comune ale Consiliului pentru a aborda punerea în aplicare a problemelor transversale, cum ar fi calitatea aerului sau poluarea cu nitrați?