Postup : 2017/2705(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000065/2017

Predkladané texty :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 19k
1. septembra 2017
O-000065/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2017
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR)
 Odpoveď v pléne 

3. februára 2017 Komisia uverejnila prvé vydanie preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR). Cieľom EIR je poskytnúť prehľad o tom, ako členské štáty vykonávajú právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia, a podporiť ich, ak je to potrebné. V publikácii sa nachádza 28 správ o jednotlivých krajinách, zhrnutie Komisie týkajúce sa najčastejších problémov a návrhy na zlepšenie.

Hodnotenie Komisie poukazuje na nedostatky vo vykonávaní, a to najmä v oblastiach nakladania s odpadom, ochrany prírody a biodiverzity, kvality ovzdušia, znečistenia hlukom, kvality vody a hospodárenia s vodami. Ako spoločné základné príčiny týchto nedostatkov sa identifikovali neúčinná koordinácia medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi, nedostatočná administratívna kapacita a financovanie, nedostatok znalostí a údajov, nedostatočné mechanizmy na zabezpečenie súladu a nedostatočná integrácia a súdržnosť politík.

1. Súhlasí Rada so základnými príčinami nedostatkov vo vykonávaní, ako ich zistila Komisia? Ako chce Rada riešiť tieto základné príčiny, najmä nedostatočné financovanie a nedostatočné začlenenie environmentálnych záujmov do ostatných oblastí politiky?

2. Ako zamýšľajú členské štáty nadviazať na EIR? Sú všetky členské štáty odhodlané viesť štruktúrované dialógy o vykonávaní a zároveň zabezpečiť transparentnosť a širokú účasť zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií, podnikov a výskumu?

3. Podporujú členské štáty odhodlanie Komisie rozšíriť rozsah ďalšieho EIR o zmenu klímy, reguláciu chemických látok a priemyselné emisie?

4. Súhlasí Rada s tým, že problémy s vykonávaním si vyžadujú pravidelnú pozornosť na politickej úrovni? Bolo by možné uskutočniť jedno, prípadne dve zasadnutia Rady ročne venované výslovne vykonávaniu práva Únie v oblasti životného prostredia s cieľom zabezpečiť štruktúrovaný dialóg o vykonávaní založený na preskúmaní pokroku vo vykonávaní práva Únie v oblasti životného prostredia, ktorý sa monitoruje na úrovni členských štátov prostredníctvom hodnotiacej tabuľky a referenčného porovnávania najlepších postupov, a diskutovať o nápravných opatreniach?

5. Bude Rada organizovať spoločné zasadnutia Rady zamerané na vykonávanie prierezových otázok, ako je kvalita ovzdušia alebo znečisťovanie dusičnanmi?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia