Förfarande : 2017/2705(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000065/2017

Ingivna texter :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Debatter :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 19k
1 september 2017
O-000065/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000065/2017
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Granskning av genomförandet av miljöpolitiken
 Svar i kammaren 

Den 3 februari 2017 offentliggjorde kommissionen den första utgåvan av granskningen av genomförandet av miljöpolitiken. Granskningen syftar till att ge en översikt över hur medlemsstaterna genomför EU:s miljölagstiftning och vid behov stödja dem. Publikationen innehåller 28 landsrapporter, kommissionens sammanfattning av de vanligaste problemen och förslag till förbättringar.

Kommissionens bedömning visar på brister i genomförandet, särskilt på områdena avfallshantering, skydd av natur och biologisk mångfald, luftkvalitet, buller, vattenkvalitet och vattenförvaltning. Enligt bedömningen är de gemensamma bakomliggande orsakerna till dessa brister ineffektiv samordning mellan lokala, regionala och nationella myndigheter, brist på administrativ kapacitet och finansiering, bristande kunskaper och information, otillräckliga mekanismer för regelefterlevnad och bristfällig integrering och politisk samstämdhet.

1. Håller rådet med om det som kommissionen anser vara de bakomliggande orsakerna till det bristande genomförandet? Hur avser rådet att ta itu med dessa bakomliggande orsaker, särskilt den otillräckliga finansieringen och den bristfälliga integreringen av miljöhänsyn i andra politikområden?

2. Hur avser medlemsstaterna att följa upp granskningen? Har alla medlemsstater åtagit sig att hålla strukturella genomförandedialoger och säkerställa öppenhet och ett brett deltagande av berörda parter, inklusive icke-statliga organisationer, företag och forskning?

3. Stöder medlemsstaterna kommissionens åtagande att inför nästa granskning bredda tillämpningsområdet till att omfatta klimatförändringar, kemikalielagstiftning och industriutsläpp?

4. Håller rådet med om att problem med genomförandet kräver regelbunden uppmärksamhet på politisk nivå? Kan rådet hålla möten en eller två gånger om året för att särskilt diskutera genomförandet av EU:s miljölagstiftning, i syfte att säkerställa en strukturerad genomförandedialog, på grundval av en utvärdering av genomförandet av EU:s miljölagstiftning som kontrolleras på medlemsstatsnivå och jämförs med en resultattavla och bästa praxis, och att diskutera korrigerande åtgärder?

5. Kommer rådet att anordna gemensamma rådsmöten för att ta upp genomförandet av övergripande frågor såsom luftkvalitet och nitratföroreningar?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy