Διαδικασία : 2017/2705(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000066/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 21k
1 Σεπτεμβρίου 2017
O-000066/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000066/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (EIR)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκδοση της επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (EIR). Σκοπός της EIR είναι να περιγράψει αδρομερώς πώς εφαρμόζουν τα κράτη μέλη την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και, αν είναι αναγκαίο, να τους παράσχει υποστήριξη. Η δημοσίευση περιλαμβάνει 28 εκθέσεις, μία για κάθε χώρα, μια σύνοψη της Επιτροπής με τα πιο κοινά προβλήματα, και προτάσεις βελτίωσης.

1. Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών προτάσεων που περιλαμβάνονται στην EIR;

2. Με ποιον τρόπο σκοπεύει να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων των κρατών μελών και να καλύψει τα υφιστάμενα κενά στα στοιχεία για το περιβάλλον; Ποια μέτρα λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί ότι, στην επόμενη έκδοσή της, η EIR θα μπορέσει, αντικειμενικά και με βάση ακριβή δεδομένα, να συμπεριλάβει την κλιματική αλλαγή, τα χημικά προϊόντα και τις βιομηχανικές εκπομπές, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής;

3. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τη διαπιστωμένη ανάγκη μετάβασης από τις τομεακές προσεγγίσεις σε ολιστικές λύσεις, όπως συνιστάται στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και να βελτιώσει, από πλευράς σαφήνειας, συνοχής και συνέπειας, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας; Με ποιον τρόπο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο της EIR για την αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών ΣΒΑ και του Θεματολογίου 2030;

4. Προτίθεται να καταρτίσει πίνακα αποτελεσμάτων, διαθέσιμο στο κοινό, για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κρατών μελών, ώστε να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ελλείψεις στην εφαρμογή; Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας εργαλειοθήκης βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να καθοριστούν κριτήρια αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών;

5. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να εξασφαλίσει και να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ευρεία συμμετοχή ενδιαφερομένων, ειδικότερα στους διαρθρωμένους διαλόγους με τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας;

6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με μια υποχρέωση, ποια είναι η προθεσμία που έχει ορίσει για να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη μέλη, προτού κινήσει διαδικασία επί παραβάσει; Θεωρεί ότι προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου