Menetlus : 2017/2705(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000066/2017

Esitatud tekstid :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Arutelud :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 18k
1. september 2017
O-000066/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000066/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine
 Vastus täiskogul 

3. veebruaril 2017 avaldas komisjon esimese keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise väljaande. Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas liikmesriigid rakendavad ELi keskkonnaõigust, ning vajaduse korral neid toetada. Väljaanne sisaldab 28 riigipõhist aruannet, komisjoni kokkuvõtet enim levinud probleemidest ja ettepanekuid nende lahendamiseks.

1. Kuidas kavatseb komisjon tagada keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamisel esitatud poliitikaettepanekute õigeaegse ja tulemusliku rakendamise?

2. Kuidas kavatseb komisjon parandada liikmesriikide andmete võrreldavust ja kõrvaldada keskkonnaga seotud andmetes olevad lüngad? Milliseid meetmeid võetakse tagamaks, et keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise järgmisesse vooru saaks objektiivselt ja täpsete andmete alusel kaasata kliimamuutused, kemikaalid ja tööstusheitmed, nagu komisjon on soovitanud?

3. Kuidas kavatseb komisjon tegutseda seoses tuvastatud vajadusega minna valdkondadevahelistelt lähenemisviisidelt üle terviklahendustele, nagu seda soovitatakse kestliku arengu eesmärkide raames, ning parandada keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise selgust, sidusust ja järjepidevust? Kuidas kavatseb komisjon kasutada keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise raamistikku, et hinnata asjakohaste kestliku arengu eesmärkide ja kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamist?

4. Kas komisjon koostab avalikult kättesaadava liikmesriikide keskkonnatoime tulemustabeli, et aidata tõsta teadlikkust rakendamise puudujääkidest? Kas komisjon kaalub parimates tavades seisnevate meetmete kogumi loomist, et määrata kindlaks liikmesriikide edusammude hindamise kriteeriumid?

5. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada ja parandada läbipaistvust ja sidusrühmade laialdast osalemist, eelkõige liikmesriikidega peetavate struktureeritud rakendamisalaste dialoogide osas?

6. Millise täitmise tähtaja on komisjon määranud liikmesriikidele juhuks, kui mingi kohustus on jäetud täitmata, enne kui ta algatab rikkumismenetluse? Kas komisjon leiab, et ta teeb nõudeid mittetäitvate liikmesriikide vastu rikkumismenetluste algatamisel piisavalt jõupingutusi?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika