Procedure : 2017/2705(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000066/2017

Ingediende teksten :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Debatten :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 20k
1 september 2017
O-000066/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000066/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR)
 Antwoord plenaire 

Op 3 februari 2017 heeft de Commissie de eerste evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) gepubliceerd. De EIR moet inzicht geven in de uitvoering van de milieuwetgeving van de EU door de lidstaten en, waar nodig, hen daarbij ondersteunen. De publicatie omvat 28 landenverslagen, een door de Commissie samengesteld overzicht van de meest voorkomende problemen en suggesties voor verbeteringen.

1. Hoe wil de Commissie garanderen dat de in de EIR opgenomen beleidsvoorstellen tijdig en doeltreffend worden uitgevoerd?

2. Hoe wil zij de vergelijkbaarheid van de gegevens uit de lidstaten verbeteren en de bestaande hiaten in de milieugegevens opvullen? Wat wordt er momenteel ondernomen om ervoor te zorgen dat de EIR in de volgende ronde op basis van nauwkeurige gegevens een objectief beeld geeft van de klimaatverandering, chemische stoffen en industriële emissies, zoals de Commissie voorstelt?

3. Hoe wil de Commissie reageren nu is vastgesteld dat er een verschuiving moet plaatsvinden van sectorale benaderingen naar holistische oplossingen, waartoe in het kader van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) wordt opgeroepen, en bij de uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving meer duidelijkheid, samenhang en consistentie geboden zijn? Hoe wil zij het EIR-kader gebruiken voor de beoordeling van de uitvoering van de relevante SDG's en de Agenda 2030?

4. Gaat zij een openbaar scorebord inrichten waarop de milieuprestaties van de lidstaten komen te staan, om zo de aandacht te vestigen op tekortkomingen bij de uitvoering? Is zij bereid na te denken over een gereedschapskist met beproefde maatregelen, teneinde ijkpunten vast te stellen voor de beoordeling van de vooruitgang die de lidstaten boeken?

5. Wat wil zij doen om de transparantie en een brede deelname van de belanghebbenden te verzekeren en te vergroten, met name ten aanzien van de gestructureerde dialoog met de lidstaten over de tenuitvoerlegging?

6. Wat voor termijn heeft zij in geval van niet-nakoming van een verplichting vastgesteld waarbinnen uitvoering in de lidstaten moet plaatsvinden, voordat een inbreukprocedure wordt ingeleid? Is zij van mening dat zij genoeg doet op het gebied van inbreukprocedures tegen lidstaten die niet aan hun verplichtingen voldoen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid