Förfarande : 2017/2705(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000066/2017

Ingivna texter :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Debatter :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 20k
1 september 2017
O-000066/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000066/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Granskning av genomförandet av miljöpolitiken
 Svar i kammaren 

Den 3 februari 2017 offentliggjorde kommissionen den första utgåvan av granskningen av genomförandet av miljöpolitiken. Granskningen syftar till att ge en översikt över hur medlemsstaterna genomför EU:s miljölagstiftning och vid behov stödja dem. Publikationen innehåller 28 landsrapporter, kommissionens sammanfattning av de vanligaste problemen och förslag till förbättringar.

1. Hur avser kommissionen att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande av de politiska förslagen i granskningen?

2. Hur avser kommissionen att förbättra jämförbarheten mellan medlemsstaternas uppgifter och avhjälpa befintliga brister i miljörelaterade uppgifter? Vilka åtgärder vidtas för att se till att nästa granskning objektivt och på grundval av korrekta uppgifter inkluderar klimatförändringar, kemikalier och industriutsläpp, enligt kommissionens förslag?

3. Hur avser kommissionen att agera när det gäller det fastställda behovet att övergå från ett sektorsbaserat tillvägagångssätt till helhetslösningar, vilket uppmuntras i målen för hållbar utveckling, och öka tydligheten, samstämdheten och konsekvensen i genomförandet av miljöpolitiken och miljölagstiftningen? Hur avser kommissionen att använda granskningsramen som ett sätt att bedöma genomförandet av de relevanta målen för hållbar utveckling och 2030-agendan?

4. Kommer kommissionen att upprätta en resultattavla över medlemsstaternas miljöprestanda som är tillgänglig för allmänheten i syfte att bidra till en ökad medvetenhet om bristerna i genomförandet? Kommer kommissionen att överväga en verktygslåda med bästa praxis-åtgärder för att fastställa riktmärken för bedömning av medlemsstaternas framsteg?

5. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att säkerställa och förbättra öppenhet och ett brett deltagande från berörda parter, särskilt när det gäller de strukturerade genomförandedialogerna med medlemsstaterna?

6. I fall där en skyldighet inte fullgörs, vilken tidsfrist har kommissionen fastställt för säkerställande av genomförandet i medlemsstaterna innan den inleder överträdelseförfaranden? Anser kommissionen att den gör tillräckligt för att inleda överträdelseförfaranden vid medlemsstaters bristande efterlevnad?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy